KOMUNIKATY WS. ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu procedura obiegu dokumentów na Uniwersytecie Zielonogórskim przybiera następujące formy:

 

dokumenty adresowane do wszystkich działów w pionach podległych Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej (skan);
dokumenty wymagające podpisów prosimy o składanie na portierni przy ul. Licealnej 9;
wnioski o stypendia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru;
podania studentów do dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej);
pozostałe sprawy pracownicze i studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do szczegółowych zaleceń zawartych we wszystkich Komunikatach Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


AKTUALNE KOMUNIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD LINKIEM:

WWW.UZ.ZGORA.PL