logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

PUBLIKACJE I SYSTEM SKEP

< wstecz

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "HABITAT XXI WIEKU - ZRÓWNOWAŻONA INTEGRACJA KULTUR I EKO-ROZWÓJ" - NIEMCY - DANIA – NORWEGIA – SZWECJA / THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES ‘21st CENTURY HABITAT – SUSTAINABLE INTEGRATION OF CULTURE AND ECO-DEVELOPMENT / GERMANY, DENMARK, NORWAY, SWEDEN
30.05.-05.06.2016

Referaty w ramach sześciu sesji naukowych: stacjonarnej i pięciu wyjazdowych, wygłosili uczestnicy z pięciu polskich ośrodków akademickich (Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Zielonogórski).Informujemy,że z uwagi na ilość zgłoszonych referatów, abstrakty będą umieszczone na naszej stronie w lipcu 2016r.

Obrady Konferencji odbywały się w sześciu sesjach tematycznych:
Sesja I: HABITAT XXI wieku – INTEGRACJA KULTUR
Sesja II: ARCHITEKTURA, NATURA, KULTURA-ROZWÓJ
Sesja III: ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA
Sesja IV: ARCHITEKTURA ZRÓWNOWAŻONA
Sesja V: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, PROJEKTOWANIE
Sesja VI: MAPY MENTALNE


 

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej identyfikatorem ISBN 978-83-945570-2-7 >>link do e-isbn.pl

https://e-isbn.pl

_______________________________________________________________________________

Spis treści >>>

prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, KAIU WBAIŚ UZ, P Wr, o/PAN Wrocław
HABITAT XXI WIEKU „ZRÓWNOWAŻONA INTEGRACJA KULTUR I EKO-ROZWÓJ” (PDF)>

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna JANUSZKIEWICZ, WBiA ZUT w Szczecinie
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK, KAIU WBAIŚ UZ

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA -„HABITAT XXI W.-ZRÓWNOWAŻONA INTEGRACJA KULTUR I EKO ROZWÓJ”- NIEMCY, DANIA, NORWEGIA, SZWECJA
W p r o w a d z e n i e (PDF)>

 

  • S E S J A   I: HABITAT XXI wieku – INTEGRACJA KULTUR

prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, KAIU WBAIŚ UZ, P Wr, o/PAN Wrocław
Habitat XXI wieku / The 21st Century Habitat  (pdf) >

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna JANUSZKIEWICZ, WBiA ZUT w Szczecinie
Integracja kultur - wczoraj i dziś / Integration of culture - Past and Present (pdf) >>>

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Mariusz ZADWORNY, WB PCz. w Częstochowie
Odessa perła kultury Zachodu na Wschodzie /  The Odessa as a pearl of Western culture in the East (pdf) >

dr inż. arch. Romuald PUSTELNIK, WBAIŚ UZ, Zielona Góra
Rozwój zrównoważony w architekturze i urbanistyce, ekonomia a społeczeństwo w kontekście aktualnych problemów polskiej przestrzeni /
Sustainable development in Architecture and Urban Planning, Economy and Society in context of actual problems of Polish space planning (pdf) >

dr inż. arch. Jarosław BONDAR, WBiA ZUT w Szczecinie
Miasto przyszłości w Szczecinie w oparciu o ideę Floating Garden /
City of the Future in Szczecin based on the idea of Floating Garden (PDF)>
 

mgr inż. arch. Jakub FIDOR, WBiA ZUT w Szczecinie
Osiedla ekologiczne i ich społeczności /Eco- Housing estates and their ecological communities (pdf) >

dr inż. arch. Alicja MACIEJKO, KAIU WBAIŚ UZ, Zielona Góra
mgr inż. arch. Mirosław STRZELECKI SARP oddz. Zielona Góra, IARP
Architektura, Natura i Kultura - poszukiwania wspólnych kodów ponadkulturowych /
Architecture, Nature and Culture - the search for common over cultural codes (pdf) >

dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ, KAIU WBAIŚ UZ, Zielona Góra
Kreowanie społecznej przestrzeni w środowisku miejskim/
Creation of social space in urban environment  (pdf) >

dr inż. arch. Leszek ŚWIĄTEK, WBiA ZUT w Szczecinie
Wpływ zmian klimatycznych na habitus małych zespołów mieszkalnych – implozja kultur lokalnych / Effects of climate change mitigation on small housing estates habitus – an implosion of local culture (PDF)>>>

mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK, KAIU WBAIŚ UZ
Globalne sąsiedztwo – wielokulturowy habitat XXI w. – eksperymenty i poszukiwania /
Global neighborhood - multicultural habitat XXI. – Experiments and explorations (PDF)>>>

dr inż. arch. Justyna KLESZCZ, KAIU WBAiIŚ UZ
Utopijna wizja miasta - farmy w koncepcjach przebudowy miast cywilizacji zachodniej XXI wieku. Szanse i zagrożenia /Utopian vision of the city - a farm in the concepts of rebuilding the cities of Western civilization XXI century. Chances and dangers (PDF)>>>
 

  • S E S J A  II - ARCHITEKTURA, NATURA , KULTURA I ROZWÓJ

dr hab. sztuki Tomasz MATUSEWICZ, WA PP Poznań
Architektura, Natura i Kultura – poszukiwania wspólnych kodów ponad kulturowych. Czasoprzestrzenny szlak kodów i form integracji kulturowej w St. Wendel: od Otto Freudlicha do Leo Kornbrusta / Architecture, Nature and Culture - the search for common codes than cultural. Wormhole trail codes and forms of cultural integration in St. Wendel: Otto Freudlicha Leo Kornbrust (PDF)>

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew PASZKOWSKI ,WBiA ZUT w Szczecinie
Habitat pierwotny w XXI wieku / Habitat primary in the XXI century (PDF)>>>

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek CZYŃSKI, WBiA ZUT w Szczecinie
Przestrzenne i społeczno-kulturowe przyczyny reakcji stresowych w środowisku mieszkalnym / Spatial and socio-cultural causes of stress reactions in a residential environment (PDF)>>>

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek WOŁOSZYN, WBiA ZUT w Szczecinie
Doświadczenia skandynawskie w rewitalizacji zabudowy czynszowej centrum miast /
Scandinavian experience in the revitalization of the city center tenement buildings (PDF)>>>

 
  • S E S J A   III - ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA

prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, KAIU WBAIŚ UZ, o/PAN Wrocław
Habitat XXI wieku – nasz wspólny dom na Ziemi /21st Century Habitat - our common home on Earth (PDF)>

dr hab. inż. arch. Beata MAJERSKA-PAŁUBICKA, WA PŚ, Gliwice
Wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na współczesne środowisko mieszkaniowe / The impact of the sustainable development paradigm for contemporary housing environment (PDF)>

mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK, KAIU WBAIŚ UZ
Habitat Prosumentów – wpływ OZE na kształtowanie środowiska mieszkaniowego
Prosumers Habitat –the impact of renewable energy on the development of housing environment / Prosumeryzm w architekturze xxi wieku / Prosumerism in 21st century - energy effective architecture (PDF)>

 

  • S E S J A   IV - ARCHITEKTURA ZRÓWNOWAŻONA


dr inż. arch. Anna GUMIŃSKA, WA PŚ, Gliwice
Trendy eko-rozwoju w architekturze na przykładach miast europejskich / Trends in eco-development trends in eco-development in the architecture of the examples of European cities (PDF)>

mgr inż. arch. GOLAŃSKI, KAIU WBAIŚ UZ
Współczesna architektura drewniana w Skandynawii – budynki wielokondygnacyjne
Wooden architecture of contemporary Scandinavia – multi-storey buildings (PDF)>

 dr inż. Justyna KLESZCZ, KAIU WBAIŚ UZ, Zielona Góra
Postęp i tradycja na przykładzie osiedla Klevens Udde w Smögen jako nowoczesnego
habitatu nadmorskiego / Progress and tradition on the example of Klevens Udde settlement in Smögen as a modern coastal habitat (PDF)>

 

 
  • S E S J A   V - ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, PROJEKTOWANIE

dr hab. sztuki Tomasz MATUSEWICZ, WA PP Poznań
Dopowiedź sztuki na integrację kultur
Apposition of art for the integration of cultures (PDF)>
 

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna JANUSZKIEWICZ, WBiA ZUT, Szczecin
Geometria fraktalna a symbolika kulturowa /
Fractal geometry Fractals and cultural symbolism (PDF)>>

mgr inż. arch. GOLAŃSKI, KAIU WBAIŚ UZ
Cyfrowa awangarda – narzędzia parametryczne w projektowaniu architektury mieszkaniowej / Digital avantgarde – parametric tools in housing architecture (PDF)>

mgr inż. arch. GRADZIŃSKI, WBiA ZUT, Szczecin
Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej /
Proecological analysys in urban scale (PDF)>>

 

  • S E S J A  VI - MAPY MENTALNE

prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, KAIU WBAIŚ UZ, P Wr, o/PAN Wrocław
Mapy mentalne –wprowadzenie do części warsztatowej

 

PUBLIKACJA W WERSJI PDF do pobrania poniżej

WSTĘP i SPIS TREŚCI  (plik PDF) >>>

PUBLIKACJA PDF  cz.1 z 2 (plik PDF) >>>
PUBLIKACJA PDF cz.2 z 2 (plik PDF) >>> 2016/12