KONKURSY

< wstecz

Regulamin Konkursu na
Koncepcję Tarczy Zegara oraz
Koncepcję Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA

 


§ 1. ORGANIZATOR
§ 2. CEL KONKURSU
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 4. TERMINY
§ 5. FORMA OPRACOWANIA, ZAKRES i SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
§ 6. JURY
§ 7. NAGRODA
§ 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PROMOCJA LAUREATÓW
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
§ 13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM ORAZ SPOSÓB WYJAŚNIANIA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU.
§ 14. ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

 

Zielona Góra 2012 / 2013
§ 1
ORGANIZATOR


1. Organizatorem Konkursu na Koncepcję Tarczy Zegara oraz Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA przy ulicy Wrocławskiej 17 B w Zielonej Górze, zwanego dalej „Konkursem” jest Amfilada Sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem”.

2. Dane kontaktowe:
ALPHA Business Center
Weronika Jankowiak e-mail: weronika.jankowiak@alpha-zg.pl
ul. Wrocławska 17 B, kod 65-427 Zielona Góra, www.alpha-zg.pl

3. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu konkursu zwanego
dalej „Regulaminem”.

§ 2
CEL KONKURSU


1. Celem Konkursu jest pozyskanie oryginalnej autorskiej koncepcji w dwóch kategoriach odpowiednio, tj:.
a) Koncepcji Tarczy Zegara i/lub
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA przy ulicy Wrocławskiej 17 B w Zielonej Górze.
W ramach w/w prac konkursowych należy uwzględnić historyczny charakter elewacji oraz wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. Zadaniem konkursu jest przedstawienie, w czasie interaktywnej wystawy pokonkur-sowej poświęconej historii budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA, twórczych wypowiedzi młodych projektantów na zadany temat i problematykę.

3. Informacje o celach i zakresie działania Amfilady są dostępne na stronie Organizatora: www.alpha-zg.pl.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci Instytutu Budownictwa, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujący na kierunku Architektura i Urbanistyka.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni bądź grupowi. Uczestnicy grupowi powinni w formularzu zgłoszeniowym podać dane kontaktowe kierownika/lidera grupy/zespołu projektowego.


3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie wytycznych określonych w regulaminie Konkursu;
b) osobiste dostarczenie lub nadesłanie drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wersji elektronicznej pracy konkursowej na nośniku CD/DVD zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie do dnia 05.03.2013
c) dostarczenie wraz z nośnikiem CD/DVD wypełnionej wersji papierowej Karty zgłoszeniowej z GODŁEM PRACY (Załącznik 1A-D), stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu do dnia 05.03.2013, dostępnej na stronie internetowej Organizatora: www.alpha-zg.pl oraz w jego siedzibie.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem pracy kon-kursowej, jej przesłaniem lub wykonaniem modelu/makiety z zastrzeżeniem jej ciężaru nie przekraczającym 5 kg. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

5. Każdy uczestnik /grupa projektowa może złożyć po 1 pracy w dwóch kategoriach konkursowych, przy czym każda praca powinna posiadać osobny numer identyfikacyjny- GODŁO PRACY.

6. Nadesłanie/dostarczenie prac konkursowych i papierowej Karty Zgłoszeniowej z GODŁEM PRACY (Załącznik 1A-D) do dnia 05.03.2013 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

7. Uczestnicy nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie Konkursu podlegają
wykluczeniu.

§ 4
TERMINY

1. Ogłoszenie konkursu: 27.11.2012 r
2. Ogłoszenie regulaminu 23.01.2012 r
3. Konkurs trwa od 23.01.2012 r do 05.03.2013r.

3. Składanie elektronicznej wersji prac konkursowych bądź własnych wydruków wraz z Kar-tami zgłoszeniowymi odbywa się do dn . 05.03.2013 wtorek do godziny 16.00 w Biurze Or-ganizatora.
Biuro Organizatora ALPHA Business Center
ul. Wrocławska 17 B, kod 65-427 Zielona Góra

4.Prace złożone w Biurze Organizatora po wyznaczonym terminie tj. 05.03.2013, po godzinie 16:00 - nie będą rozpatrywane, nie dotyczy to prac przesyłanych droga pocztową za pośred-nictwem np. Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego z dn. 05.03.2013) lub firmy kurierskiej (decyduje data i godzina nadania z dn. 05.03.2013).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na przełomie marca/kwietnia. Informacje ukarzą się na stronie www Organizatora konkursu.


§ 5
FORMA OPRACOWANIA, ZAKRES i SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Celem konkursowym jest opracowanie oryginalnej autorskiej koncepcji w dwóch kategoriach odpowiednio, tj:.
a) Koncepcji Tarczy Zegara i/ lub
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA wpisanego do rejestru zabytków.
W ramach w/w prac konkursowych należy uwzględnić historyczny charakter elewacji oraz wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. Na każdą z 2 kategorii konkursowych tj.:
a) Koncepcję Tarczy Zegara i/lub
b) Koncepcję Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
przypada tylko 1 autorska plansza o wym.70x70 cm. Konkurs dotyczy dwóch kategorii do wyboru przez uczestnika /ów konkursu, dlatego też nie dopuszcza się łączenia 2 koncepcji na wspólnej planszy.

3. Praca konkursowa powinna być przedstawiona w czytelnej formie, pozwalającej na
jednoznaczne odczytanie koncepcji (+ krótki opis przyjętych rozwiązań ).

4. Opracowanie konkursowe powinno składać się z:

a) części opisowej umieszczonej na planszy graficznej-krótki opis idei i użytych materiałów
b) części graficznej ( zapisanej na nośniku CD/DVD lub dopuszczalnie własny wydruk )
c) części cyfrowej ( zapis na nośniku CD/ DVD)
d) Karty Zgłoszeniowej z GODŁEM PRACY
d) makiety – jako elementu dodatkowego- nie obligatoryjnego

5.Graficzne prace konkursowe muszą być dostarczone w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD jako PDF/TIFF o formacie 70x70 cm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI, w kolorystyce CMYK, podpisane tylko GODŁEM PRACY w prawym górnym rogu projektu. Dotyczy to obu kategorii konkursowych gdzie na 1 kategorię przypada tylko 1 zakomponowana przez autora lub zespół autorski plansza graficzna.

6. W obu kategoriach konkursowych do pracy graficznej należy dołączyć wypełnioną wersję papierową Karty Zgłoszeniowej ( Załącznik 1A-D) z GODŁEM PRACY, umieszczoną w niepodpisanej kopercie, odpowiednio dla autora pracy (Załącznik 1A,1C) lub całego zespołu(Załącznik 1B,1D) .


a) Plansza graficzna z prezentacją Koncepcji Tarczy Zegara przysłana lub dostarczona w formie elektronicznej powinna zawierać autorską koncepcję umieszczenia tarczy zegara i wskazówek na dwóch wieżach budynku ALPHA BC oraz krótki opis, podający materiały i kolorystykę ich wykończenia oraz wymiary podstawowe. Koncepcje graficzne na tarcze zegarowe mogą być jednakowe lub w dwóch wariantach na obie wieże, ale powiązane ze sobą spójnym motywem przewodnim. Średnica tarczy zegarowej max.2metry. Koncepcja powinna być przedstawiona w wersji kolorowej na dostarczonych rysunkach elewacji –wydruki lub przerysowanych odręcznie (Załącznik 2-Materiały ). Rysunki powinny być w skali 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 itd. lub w proporcjach, prezentujące tarczę zegara umieszczoną na budynku i projekt graficzny samej tarczy w powiększeniu-jako detal. Dopuszcza się model 3D lub technikę kolażu ze zdjęć własnych lub umieszczonych na stronie Organizatora konkursu: www.alpha-zg.pl/index.php/pl/galeria

b) Plansza graficzna z prezentacją Koncepcji Iluminacji Budynku Alpha BC- POLSKA WEŁNA powinna być przedstawiona w wersji kolorowej na dostarczonych rysunkach elewacji (Załącznik 2-Materiały ) w skali lub w proporcjach. Dopuszcza się model 3D lub technikę kolażu ze zdjęć własnych lub umieszczonych na stronie Organizatora: : www.alpha-zg.pl/index.php/pl/galeria. Koncepcja Iluminacji Budynku Alpha BC powinna być umieszczona na 1 zakomponowanej planszy o wym.70 na 70 cm wg. wytycznych z § 5 pkt.6c.

c) Plansze dla Koncepcji Tarczy Zegara i/ lub Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA powinny być autorskie oraz podpisane w prawym górnym rogu GODŁEM PRACY, składającym się z dwóch liter (np. inicjałów Autora) i trzech dowolnych cyfr w dowolnej konfiguracji (AK123, 123AK,A123K itd.).
Poszczególne prace konkursowe w formie elektronicznej należy podpisać stosując jako nazwę GODŁO PRACY np. A123K_zegar.pdf, A123K_zegar.tiff lub A124K_iluminacja.pdf w rozdzielczości nie mniejszej niż 300DPI oraz o formacie 70x70cm, w formatach PDF/ TIFF, w kolorystyce CMYK . Poniżej fragment planszy konkursowej z umieszczonym prawidłowo GODŁEM PRACY o wym.75mmx15mm.

 


7. Organizator zobowiązuje się do wydruku wydawnictwa pokonkursowego i 60 prac konkursowych dostarczonych na nośnikach CD/DVD wg. ustalonych w regulaminie zasad przygotowania wydruku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z nośnikiem CD/DVD, w tym za problemy z otwarciem pliku wynikającym z błędnego zapisu, czego skutkiem będzie brak możliwości wydruku pracy, poddania w/w ocenie Jury konkursowego oraz umieszczenia na wystawie pokonkursowej.

 

8. Organizator dopuszcza samodzielny wydruk planszy przez autora/zespół i dostarczenie jej wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD oraz z wypełnioną wersją papierową Karty Zgłoszeniowej(Załącznik 1A-D) do jego siedziby przy ul. Wrocławskiej 17 B w Zielonej Górze lub przesłanie droga pocztową za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego).

a) Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika/zespół uczestników Konkursu i powinny być wolne od wad prawnych. Na 1 kategorię konkursową przypada tylko 1 plansza graficzna. Prace konkursowe mogą być zarówno pracą autorską jak i pracą zbiorową. Uczestnicy konkursu zgłaszając prace potwierdzają, że są ich autorami i mają prawo do przekazania autorskich praw majątkowych do zgłaszanego oryginalnego projektu ich autorstwa.

b) Prace konkursowe w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD lub ich wydruki, wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (Załącznik 1A-D) w zaklejonej niepodpisanej kopercie, należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem np. Poczty Polskiej na adres ALPHA BC - POLSKA WEŁNA, ul. Wrocławska 17 B, 65 001 Zielona Góra (decyduje data stempla pocztowego). Termin składania prac konkursowych upływa dnia 05.03.2013 / wtorek do godz.16.00.

c) Niespełnienie przez uczestnika/ów warunków formalnych lub technicznych określonych w tym paragrafie powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.


§ 6
JURY

1. Zdobywcy nagrody głównej oraz wyróżnienia zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicieli ALPHA BC-POLSKA WEŁNA (spółka Amfilada Sp. z o.o.) i ZAKŁADU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI IB, WILIŚ UZ odpowiednio w 2 kategoriach:
a) Koncepcji Tarczy Zegara oraz
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
2. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną zgłoszonych prac konkursowych oraz związek projektu z przedmiotem działalności Organizatora jak również
a) Oryginalności pomysłu.
b) Trafności odpowiedzi na zadany problem projektowy.
c) Osadzenie rozwiązań projektowych w kontekście historycznym
/należy uwzględnić historyczny charakter elewacji całego budynku/
d) Przyjęte rozwiązania projektowe.
3. Ocena prac będzie dokonywana w oparciu o część opisową i część graficzną oraz ewentualną makietę pracy konkursowej (nieobligatoryjne).

§ 7
NAGRODA
1. Przyznane zostaną nagrody / 1 nagroda główna oraz 1 wyróżnienie/
w dwóch równorzędnych kategoriach tj.:
a) Koncepcji Tarczy Zegara oraz
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
Decyzja Jury, w tym zakresie, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Laureat nagrody głównej lub zespół otrzymują odpowiednio w 2 kategoriach:
a) Koncepcji Tarczy Zegara oraz
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
nagrody książkowe o wartości 600zł oraz możliwość realizacji własnego projektu wg konkursowej koncepcji wraz z umieszczeniem na tabliczce informacyjnej adnotacji z danymi autora lub całego zespołu - w przypadku koncepcji tarczy zegara i koncepcji iluminacji budynku.
3. Laureat lub zespół pierwszego wyróżnienia otrzyma nagrodę książkową o wartości 150zł , odpowiednio w 2 kategoriach:
a) Koncepcji Tarczy Zegara oraz
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród, których pula wynosić będzie w sumie 1500 zł brutto dla obu kategorii.
5. Każdy z uczestników konkursu na
a) Koncepcję Tarczy Zegara oraz
b) Koncepcję Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
dostanie zaświadczenie / dyplom uczestniczenia w konkursie od Organizatora konkursu i ZAiU UZ.
6. Organizator ma prawo do przeprowadzenia 2 etapu konkursu w razie braku pozytywnego rozstrzygnięcia lub/i braku wyłonienia Laureata/Laureatów Konkursu w obu kategoriach.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PROMOCJA LAUREATÓW

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na przełomie marca/kwietnia 2013r podczas interaktywnej wystawy poświęconej historii budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA. Wystawa ta będzie połączona z wystawą dostarczonych prac konkursowych, w formie kolorowych plansz oraz wydawnictwa pokonkursowego. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną dodatkowo powiadomione wcześniej drogą mailową i telefoniczną o rozstrzygnięciu Konkursu.

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie nagrody głównej oraz zdobywcach wyróżnień odpowiednio w 2 kategoriach:
a) Koncepcji Tarczy Zegara oraz
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.alpha-zg.pl oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego .

4. Druga wystawa pokonkursowa odbędzie się w semestrze letnim 2013 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ zorganizowana przez Zakład Architektury i Urbanistyki UZ i dotyczy dostarczonych prac konkursowych użyczonych czasowo i nieodpłatnie przez Głównego Organizatora Konkursu.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą otrzymania nagrody głównej, wyłonionej drogą niniejszego Konkursu na
a) Koncepcji Tarczy Zegara lub
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
wszyscy Uczestnicy konkursu zachowują osobiste prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późniejszymi zmianami).

2. Prace konkursowe w postaci nośników CD/DVD, plansz i makiet (nieobligatoryjne) przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.

3. Z chwilą otrzymania nagrody zwycięzca nagrody głównej oraz wyróżnieni uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzana do pamięci komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania w Internecie oraz prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich.

 


§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności na potrzeby prezentacji projektów na wystawach pokonkursowych.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich ewentualnego korygowania w ramach przekazanych danych na cele konkursowe.


§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagrody przewidzianej w § 7 Regulaminu Konkursu.

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem wersji elektronicznej projektu lub wydruku i wykonania modelu/makiety ponosi uczestnik Konkursu .

3. Organizator przewiduje wydruk 60 plansz konkursowych o wymiarach 70x70cm / 30 plansz dot. Tarczy Zegarowej i 30 plansz z Iluminacją/ oraz publikacje wszystkich prac dostarczonych w wydawnictwie pokonkursowym lub na stronie internetowej www.alpha-zg.pl. Organizator przygotowuje z wydrukowanych planszach o wym. 70x70cm wystawę pokonkursową, której aranżacja będzie przedmiotem innego konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru jednej z
a) Koncepcji Tarczy Zegara lub
b) Koncepcji Iluminacji Budynku ALPHA BC – POLSKA WEŁNA
jako prac nagrodzonych lub wyróżnionych do możliwej realizacji zgodnie z wytycznymi i decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków.

5. Budynek ALPHA BC –Polska Wełna przy ulicy Wrocławskiej 17 B w Zielonej Górze jest wpisany do rejestru zabytków i w ramach prac konkursowych /Koncepcji Tarczy Zegara lub Koncepcji Iluminacji / należy uwzględnić historyczny charakter elewacji całego budynku oraz wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków zamieszczone na stronie (http://bip.zielonagora.pl/239/Miejski_Konserwator_Zabytkow, jak również wytyczne i procedury: http://bip.zielonagora.pl/309/Procedury_zalatwienia_spraw/).

6. Organizator ma prawo do przeprowadzenia 2 etapu konkursu w razie braku pozytywnego rozstrzygnięcia lub/i braku wyłonienia Laureata/Laureatów Konkursu w obu kategoriach.

 

§ 12
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

1. Organizator może unieważnić Konkurs, jeżeli nie zostały złożone 3 prace konkursowe
albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu (złożone prace nie spełniają warunków Konkursu).

2. O unieważnieniu Konkursu Organizator zawiadomi równocześnie wszystkich
Uczestników, którzy złożyli prace konkursowe drogą mailową lub na www.alpha-zg.pl

3. Organizator ma prawo do przeprowadzenia 2 etapu konkursu w razie braku pozytywnego rozstrzygnięcia lub/i braku wyłonienia Laureata/Laureatów Konkursu w obu kategoriach.


§ 13
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM
ORAZ SPOSÓB WYJAŚNIANIA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU.

1.Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu Uczestnicy składają drogą elektroniczną na adres: weronika.jankowiak@alpha-zg.pl z dopiskiem w temacie KONKURS , do dnia 15.02.2013

2.Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone drogą elektroniczną do dnia 28.02.2013

3. W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem, w celu uzyskania informacji o
Konkursie, oraz w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się z:

Weronika Jankowiak , ALPHA Business Center
weronika.jankowiak@alpha-zg.pl,
www.alpha-zg.pl
ul. Wrocławska 17 B, 65-427 Zielona Góra

4.Dodatkowych informacji dot. formy oddania udzielają:
ZAIU WILiŚ IB Uniwersystet Zielonogorski
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk,
ul. Prof. Z. Szafrana 1 , bud A-8 pok.10 Zielona Góra
e-mail: jjuchimiuk@ib.uz.zgora.pl , jjuchimiuk@gmail.com

mgr inż. arch. Michał Golański,
ul. Prof. Z. Szafrana 1 , bud A-8 pok.10 Zielona Góra,
e-mail: mgolanski@ib.uz.zgora.pl


5.Biuro Organizatora
ALPHA Business Center
ul. Wrocławska 17 B, kod 65-427 Zielona Góra,
www.alpha-zg.pl

§ 14
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1A _KARTA ZGŁOSZENIOWA_tarcza zegara_UCZESTNIK .docx/pdf
Załącznik 1B _KARTA ZGŁOSZENIOWA_tarcza zegara_ZESPÓŁ.docx/pdf
Załącznik 1C _KARTA ZGŁOSZENIOWA_Iluminacja UCZESTNIK .docx/pdf
Załącznik 1D_KARTA ZGŁOSZENIOWA_Iluminacja ZESPÓŁ .docx/PDF
Załącznik 2-Materiały (Elewacje budynku w formatach DWG, PDF, JPG, PSD )
WZÓR_KARTA ZGŁOSZENIOWA_tarcza zegara_UCZESTNIK .jpg/pdf