PROJEKT BADAWCZY KAiU 2016

 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W LATACH 2013-2016
HUMANIZACJA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO/ZIELONA GÓRA


Podstawowym celem studium była analiza i sformułowanie charakterystycznych cech zabudowy miejskiej oraz opracowanie i wskazanie ogólnych kierunków dla zmiany i poprawy istniejącej struktury na lepsze, bardziej przyjazne dla człowieka oraz społeczeństwa tam zamieszkującego. Tematyka badań ujęta w sposób interdyscyplinarny zwłaszcza podkreślenie istniejącej struktury zabudowy w aspekcie planistycznym, architektonicznym, plastycznym oraz niepowtarzalnych walorów krajobrazowych. Humanizacja pomyślana, jako działanie zintegrowane, nie tylko przestrzenne, ale także społeczne i kulturowe.

Kierownik Projektów Badawczych realizowanych w latach 2013-2016- prof.dr inż.arch.Zbigniew Bać

Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ w latach 2013-2016