WSPÓŁPRACA IAiU WBAiIŚ UZ Z JEDNOSTKAMI

Zakres i formy współpracy Instytutu AiU WBAiIŚ UZ z instytucjami akademickimi oraz naukowymi


Zapotrzebowanie społeczne dotyczące usług edukacyjnych, jest realizowane na kierunku studiów architektonicznych poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów z udziałem i wsparciem Władz miasta Zielonej Góry i regionu oraz stowarzyszeń naukowych i zawodowych związanych z architekturą, urbanistyką i planowania przestrzennym.

Ważna współpraca z Wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego efektami są dwa doktoraty (na ukończeniu) oraz organizacja trzech międzywydziałowych konferencji i wyjazdów studialnych w latach 2015 i 2016 (Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Wyjazd Naukowo-Studialny "Feeding The Pla¬net, Energy For Life" – Mediolan Expo 2015; Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Wyjazd Nau¬kowo -Studialny - Niemcy, Holandia pt. "Natura - Technologia - Kultura, Zrównoważone Środo¬wisko Życia" 2015; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Habitat XXI w. - Zrównowa¬żona In¬tegracja Kultur i Ekorozwój" Niemcy–Dania–Norwegia–Szwecja 2016). Rezultatem tej między¬uczelnianej współpracy były fora dyskusyjne oraz cykl profesjonalnych artystycznych wystaw na obu uczelniach w 2016 i 2017, które dotarły do szerokiego grona odbiorców (działal¬ność edu¬kacyjna).

Współpraca  IAiU WBAIŚ UZ (wcześniej Katedry IAiU) z instytucjami naukowymi to wieloletnie z działania we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej jako ważny przykład należy wymienić współpracę studialno-analityczną cyklicznej międzynarodowej konferencji „Habitat” np. „Mój Piękny Habitat”(2016). Realizacją tej współpracy była organizacja warsztatów w Zie¬lonej Górze z udziałem pracowników, studentów WBAIŚ UZ oraz uczniów ze szkół technicz¬nych woj. lubuskiego. (Wydawnictwo Naukowe Politechniki Wrocławskiej „Habitaty : mój piękny habitat” / red. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 309-408.- ISBN: 9788374939690) oraz Letnia Szkoła Architektury w Wójtowicach/2014 (Ra¬port SPR Nr W/1/A/002/2014)


Rozwojem kierunku architektura i jego potencjału naukowego w zielonogórskim subregionie zainteresowane są również naukowe instytucje takie, jak Komisje Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk na poziomie krajowym i regionalnym, których członkami są profesorowie i adiunkci Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAIŚ UZ.