logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO APZ

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ
(wyciąg)

Koło naukowe, które przyjmuje nazwę Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej działa na Wydziale Budownictwa, Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska przy Katedrze Architektury i Urbanistyki. Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

§ 1
Zadaniem Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej jest:
1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.
2. Promowanie swej uczelni.
3. Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów.
4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
§ 2
Opiekę nad działalnością koła sprawuje (nauczyciel akademicki) mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk.
§ 3
Członkiem koła może zostać każdy student, doktorant i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 4
Koło wobec władz uczelni reprezentuje przewodniczący koła, wybrany przez członków koła
na okres 1 roku.
§ 5
1. Na pierwszym zebraniu członków koła wybiera się przewodniczącego zebrania.
1. Członkowie koła mogą w głosowaniu (jawnym lub tajnym) wybrać ze swego grona władze koła.
2. Władzami koła są:
a) Zebranie członków koła,
b) Zarząd koła,
§ 6
Przewodniczący koła, zastępcy i sekretarz koła stanowią Zarząd koła.
§ 7
Kadencja władz koła trwa pół roku.
§ 8
W przypadku ustania członkostwa władz Zarządu koła następują wybory uzupełniające przeprowadzone na zebraniu członków koła.
§ 9
Koło może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków koła zwykłą większością głosów.
§ 10
Zarząd koła przedkłada Rektorowi UZ wniosek o zarejestrowanie koła.
§ 11
Koło Naukowe Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej nie posiada osobowości prawnej.
§ 12
1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:
- podjęcia uchwały członków o rozwiązaniu,
- zaprzestaniu działalności przez okres 3 miesięcy,
- zmniejszeniu się składu osobowego do dwóch członków.
2. Jeżeli liczba członków koła zmniejszy się do trzech, działalność koła ulega zawieszeniu.
§ 13
Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 3 grudnia 2014.
§ 14
Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§ 15
Koło prowadzi działalność statutową poprzez: organizację zebrań, wycieczek tematycznych, promowanie wybitnych studentów poprzez merytoryczną pomoc w realizacji projektów.

 

 


Lista członków Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej- wg. Załącznika