< wstecz
 • KIEROWNIK INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
  Uniwersytetu Zielonogórskiego

   prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
 • RADA INSTYTUTU

  prof. dr  inż. arch. Zbigniew BAĆ, prof.nadzwyczajny
  prof. dr hab. inż. arch. Wanda KONONOWICZ, prof.nadzwyczajny
  prof. Jan GAWRON
  dr hab.inż.arch. Bogusław WOJTYSZYN, prof.UZ
  mgr inż.arch.Justyna JUCHIMIUK- Sekretarz Naukowy KAIU
 • KOMISJA ANTYPLAGIATOWA KAIU

  dr hab.inż.arch. Bogusław WOJTYSZYN, prof.UZ - Przewodniczący
  dr inż.arch.Hanna Borucińska-Bieńkowska - Z-a Przewodniczącego
  dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska - Sekretarz Komisji
 • STRUKTURA KATEDRY ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

  • ZAKŁAD TEORII I PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

   Kierownik Zakładu:
   prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, prof.nadzwyczajny
  • ZAKŁAD TEORII I HISTORII URBANISTYKI ORAZ OCHRONY ZABYTKÓW

   Kierownik Zakładu:
   prof. dr hab. inż. arch. Wanda KONONOWICZ, prof.nadzwyczajny                                     
  • ZAKŁAD SZTUK PLASTYCZNYCH I WIZUALNYCH

   Kierownik Zakładu:
   prof. Jan GAWRON,prof.zwyczajny
                                               
 • HISTORIA

  Od roku akademickiego 2008/2009 w Instytucie Budownictwa UZ uruchomiony został kierunek studiów Architektura i Urbanistyka. Z dniem 27 marca 2013 roku, kiedy to decyzją JM Rektora powołana została Katedra Architektury i Urbanistyki, odpowiedzialność za kształcenie na kierunku architektura i urbanistyka przejęła całkowicie nowa jednostka.
 • GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

  HUMANIZACJA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO/ZIELONA GÓRA Podstawowym celem studium będzie analiza i sformułowanie charakterystycznych cech zabudowy miejskiej oraz opracowanie i wskazanie ogólnych kierunków dla zmiany i poprawy istniejącej struktury na lepsze, bardziej przyjazne dla człowieka oraz społeczeństwa tam zamieszkującego. Tematyka badań ujęta w sposób interdyscyplinarny zwłaszcza podkreślenie istniejącej struktury zabudowy w aspekcie planistycznym, architektonicznym, plastycznym oraz niepowtarzalnych walorów krajobrazowych. Humanizacja pomyślana, jako działanie zintegrowane, nie tylko przestrzenne, ale także społeczne i kulturowe.
 • TEMATYKA DYDAKTYCZNA

  Studia na kierunku Architektura i Urbanistyka są 2 stopniowe. Studia I stopnia dają tytuł inżyniera architekta, studia II stopnia tytuł magistra inżyniera architekta. Studia kształcą w zakresie projektowania architektury mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej. KANDYDACI NA STUDIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE POWINNI WYKAZAĆ SIĘ UMIEJETNOŚCIĄ RYSOWANIA ODRĘCZNEGO.
 • STRONA INTERNETOWA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA,   ARCHITEKTURY i INŻYNIERII LĄDOWEJ  (WBAIŚ):

   www.wbais.uz.zgora.plwww.wils.uz.zgora.pl ,