< wstecz

PIERWSZA WYSTAWA PRAC STUDENTÓW
KIERUNKU AIU WBAiIŚ UZ

 I WYSTAWA PRAC STUDENTÓW KIERUNKU AIU
WBAIŚ UZ A.D.2015

W dniu 1 lipca 2015 roku w holu budynku A8 przy ul. prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze odbył się wernisaż Pierwszej Wystawy Prac Studentów Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ (KAiU). Wystawa prezentowała wybrane fragmenty projektów semestralnych studentów wszystkich lat studiów I i II stopnia. Przedstawione prace wykonano pod kierunkiem pracowników Zakładu Teorii i Projektowania Architektonicznego, Zakładu Teorii i Historii Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków, a także Zakładu Sztuk Plastycznych i Wizualnych. Wystawa zaprezentowała również prace wykonywane pod kierunkiem pracowników Instytutu Budownictwa.
Prezentowane prace ilustrowały szeroki zakres zagadnień, które są tematami studiów w KAiU. Obejmują one między innymi zarówno problematykę historii i teorii sztuki, architektury i urbanistyki, jak i zagadnienia związane z praktyczną nauką projektowania architektonicznego, urbanistycznego oraz planowaniem przestrzennym w różnych skalach. Na wystawie zaprezentowano również prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.
Przedstawione na wystawie plansze i modele wykonane pod kierunkiem pracowników Zakładu Teorii i Projektowania Architektonicznego prezentowały pełen zakres zadań i projektów semestralnych realizowanych w trakcie studiów I i II stopnia, począwszy od ilustracji i ćwiczeń kompozycji plastycznej, poprzez projekty placów zabaw i domów letniskowych, po kompleksowe koncepcje architektoniczne budynków jedno- i wielorodzinnych, usługowych, przemysłowych, sportowych i użyteczności publicznej. W trakcie wykonywania w/w projektów semestralnych studenci muszą wykazać się umiejętnością sporządzania projektów architektonicznych spełniających wymagania zarówno budowlano-techniczne, jak i estetyczne. Niezbędne jest rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami, a otaczającą przestrzenią, w tym potrzeb osób niepełnosprawnych, a także umiejętność rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich związanych z projektowaniem konkretnych obiektów. Projekty wykonywane w trakcie studiów II stopnia wymagają dodatkowo umiejętność wykorzystania w praktyce najnowszego oprogramowania wspomagania projektowego oraz umiejętności współpracy w zespole projektowym.
Tematyka prac zaprezentowanych na wystawie zrealizowanych pod kierunkiem pracowników Zakładu Teorii i Historii Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków uwzględnia najnowsze uwarunkowania procesów funkcjonalno-przestrzennych zachodzących w Polsce oraz Europie, a także wynikających z samorządności lokalnej, globalizacji cywilizacyjnej oraz czynników ekonomicznych i rozwoju technologii informatycznych. Szeroki zakres studiów oraz projekty realizowane na zajęciach prowadzonych w zakładach dają studentom możliwości poznania określonej wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych. Wystawione prace obrazują przyswojenie tej wiedzy między innymi z zakresu: kształtowania architektury krajobrazu i terenów zielonych, małych zespołów mieszkaniowych, złożonych struktur funkcjonalno-przestrzennych (centra miast, rozbudowane zespoły mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, sportowo-rekreacyjne), a także rewitalizacji historycznych fragmentów miast, zespołów obiektów oraz pojedynczych budynków. Obrazują także przygotowanie do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru. Takie kształcenie umożliwia nabycie wiedzy w szerokim kontekście urbanistycznym, zgodnie z zasadami sztuki urbanistycznej oraz umiejętności podejmowania decyzji projektowych umocowanych w gruntownej wiedzy merytorycznej.
Zakład Sztuk Plastycznych i Wizualnych pokazał wybór prac studentów III roku powstałych w ramach przedmiotu „techniki warsztatowe”, który stanowi podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz myślenia plastycznego podczas zajęć z rysunku i malarstwa. Zaprezentowane projekty pokazują plastyczne koncepcje elewacji, ścian, lub posadzki w opracowywanych przez studentów obiektach, w których za pomocą wybranych technik malarskich: mozaiki oraz sgraffito przedstawili swoje kompozycje inspirowane naturą.
Kształcenie architektów na Uniwersytecie Zielonogórskim obejmuje też problematykę historyczno-konserwatorską. Poznając drogi rozwoju architektury historycznej i metody jej ochrony, studenci uczą się szacunku i pokory wobec dzieł swoich poprzedników. Na wystawie zaprezentowane wybrane opracowania studenckie, poświęcone obiektom zabytkowym (tzw. białe karty, tj. karty ewidencyjne zabytku nieruchomego). Poprawne wypełnienie tego dokumentu wymaga od studentów wiedzy na temat historycznych technik budowlanych, form stylistycznych i konstrukcji, wiąże się też z potrzebą oceny stanu zachowania obiektu zabytkowego oraz sformułowania postulatów konserwatorskich.
Współczesne uwarunkowania i aktualne trendy oraz techniki projektowania architektonicznego i urbanistycznego uwzględniane zarówno w programach wykładów jak i ćwiczeń projektowych umożliwiły studentom wykonanie pod kierunkiem pracowników katedry AIU wystawionych prac. Współczesne uwarunkowania zmuszają także architektów do poszukiwania nowych instrumentów umożliwiających właściwe kształtowanie przestrzeni. Prezentowane prace studentów pokazują próby odpowiedzi na te wyzwania.
Wystawa wzbudziły duże zainteresowanie wśród licznie przybyłych na wernisaż gości oraz odwiedzających wydział potencjalnych studentów.

dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
dr Michał Pszczółkowski
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch. Michał Golański
mgr Małgorzata Czerniawska