< wstecz

JESIENNE SZKOŁY ARCHITEKTURY 2015

       Celem Letnich Szkół Architektury, interdyscyplinarnych warsztatów organizowanych od 1991 r. pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bacia jest rozszerzenie programu kształcenia przyszłych architektów
o warsztatowy model pracy w bezpośrednim kontakcie z problematyką podejmowanych zadań projektowych. Tegoroczna edycja Letniej Szkoły Architektury, czternasta z kolei i pierwsza organizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, zorganizowana przez Katedrę Architektury
i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ w dniach 16-31 lipca br. w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów kierunku Architektura i Urbanistyka, toteż zorganizowana została jej kontynuacja w postaci dwóch Jesiennych Szkół Architektury.

I Jesienna Szkoła Architektury w Parku Narodowym Gór Stołowych, Warsztaty Inwentaryzacyjno-Projektowe w Pasterce k. Karłowa.


  Organizatorem I Jesiennej Szkoły Architektury w dniach 23-26 września 2015 byli:

  • Katedra Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego  
  • Dyrekcja Narodowego Parku Gór Stołowych
  • we współpracy z Kołem Naukowym Studentów kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”.

 I Jesienna Szkoła Architektury odbyła się w Pasterce, wsi położonej w środkowej części Gór Stołowych u podnóża masywu Szczeliniec, w dolinie Pasterskiego Potoku. Miejscowość sąsiadująca bezpośrednio z granicą polsko-czeską. Nazwa wsi ma odpowiedniki w dwóch językach: niemieckim –„Passendorf” i czeskim - „Pasterkov”, co wynika zarówno z jej historii jaki i położenia miejscowości na styku wpływu trzech kultur: czeskiej, niemieckiej i polskiej. Wg źródeł historycznych zasiedlanie wsi rozpoczęło się pod koniec XIV wieku a połączenie traktem z miejscowością Machov i włościami ówczesnego klasztoru benedyktynów w Policy nad Metują w Czechach wpłynęło na jej rozwój.
W okresie międzywojennym wieś miała chcarkter Letniskowej oraz była bazą dla sportów zimowych. Obecny układ przestrzenny Pasterki ma charakter rozproszonej miejscowości łańcuchowej, położonej po obu stronach doliny Pasterskiego Potoku*.
          Przed uczestnikami I Jesiennej Szkoły Architektury postawione zostało zadanie wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej wybranych obiektów we wsi Pasterka oraz koncepcji projektowych adaptacji dawnego gospodarstwa na Muzeum Osadnictwa trzech kultur. Studenci jednocześnie wykonali  dokumentację fotograficzną obszaru inwentaryzowanej miejscowości Pasterka oraz jej bliższych i dalszych okolic w obrębie Narodowego Parku Gór Stołowych. Studenci dokonali także analiz oznakowania szlaków turystycznych i zastanych elementów małej architektury. Druga część warsztatów architektonicznych odbywała się w Kudowie Zdrój, tam powstały koncepcje projektowe, które zostały zaprezentowane podczas seminarium oraz poddane dyskusji.
            Na przełomie października i listopada br. planowana jest kontynuacja I Jesiennej Szkoły Architektury. Opracowane w Pasterce koncepcje zostaną dopracowane w trakcie kilkudniowych warsztatów architektonicznych, zorganizowanych tym razem w Zielonej Górze na WBAiIŚ UZ
pod kierunkiem prof. dr inż.arch. Zbigniewa Bacia, mgr inż.arch. Justyny Juchimiuk i mgr inż.arch. Michała Golańskiego we współpracy z Kołem Naukowym studentów kierunku AIU WBAiIŚ UZ „Architektura w przestrzeni zrównoważonej”. Jako efekt końcowy w listopadzie przewiduje się seminarium połączone z wystawą posterową opracowań.

II Jesienna Szkoła Architektury Habitat Ekologiczny "BAĆ-ARKA", Warsztaty inwentaryzacyjno – projektowo - budowlane w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego
24-27 września 2015

         Zadaniem studentów uczestniczących w II Jesiennej Szkole Architektury była kontynuacja działań inwentaryzacyjno-projektowych oraz budowy jednostki mieszkaniowej – habitatu ekologicznego „BAĆ-ARKA” o pow. użytkowej 35m2 i podcieniu o pow. 15m2. Podobnie jak
w przypadku Szkoły Letniej odbyła się ona na terenie ośrodka Fundacji Wzajemnej Pomocy „Arka”, która zapewniła nocleg, wyżywienie i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
W trakcie prac budowlanych zakończono fundamentowanie na potrzeby zespołu 3 budynków
i zakończono etap wznoszenia konstrukcji drewnianej budynku pilotażowego na potrzeby ośrodki pomocowego, w którym bezpieczną przystań znajdują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
      „BAĆ-ARKA” to eksperymentalny i uniwersalny element powtarzalny zespołu budynków
w zabudowie atrialnej. Osiedle atrialne zaprojektowane i opracowane przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia w Katedrze Architektury i Urbanistyki na WBAiIŚ UZ jest „Habitatem”, przedmiotem projektu naukowo-badawczego pt. „Proekologiczny, doświadczalny zespół zabudowy atrialnej”.
        W terminologii nauk przyrodniczych „habitat” definiowany jest jako „środowisko, w którym zespoły poszczególnych gatunków organizmów znajdują najdogodniejsze warunki życia”. Twórcą idei Habitatu w odniesieniu do organizacji siedlisk ludzkich jest prof. Zbigniew Bać. Habitat przybiera zwykle postać jednostki, która składa się z przestrzeni o określonych rozmiarach i zamieszkiwanej przez grupę o pewnej liczebności: od 3 do 150 rodzin. Bardziej niż zbiorem gotowych kanonów do jest ona filozofią projektowania, jak również stałą dyskusją dotyczącą formułowania środowiska mieszkaniowego oraz próbą tworzenia teoretycznych podstaw do wskazywania problemów.
         W ramach podsumowania obu szkół w Krzywej – letniej i jesiennej, dnia 18.10 br odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Wzajemnej Pomocy „Arka” we współpracy z Katedrą Architektury i Urbanistyki, podczas której prof. Bać wygłosił wykład dotyczący idei i problematyki projektowania habitatów. Nastąpiło też oficjalne przekazanie efektów dot. części inwentaryzacyjnej
i projektowej, jak również prezentacja zrealizowanych dwóch etapów jednostki z eksperymentalnego zespołu zabudowy atrialnej - Habitat Ekologiczny „BAĆ-ARKA”.
         Efektem 3 szkół architektury organizowanych w tym roku przez Katedrę Architektury
i Urbanistyki są m.in.: raporty, zawierające kart obiektów i miejscowości, szczegółowe inwentaryzacje wybranych budynków a na ich podstawie wykonano kilkuwariantowe rysunkowe opracowania koncepcyjne. Odrębny dział stanowią rysunki odręczne i mapy mentalne wykonane przez uczestników oraz reportaż fotograficzny dokumentujący przebieg działań warsztatowych, wystaw, wizyt studialnych oraz zrealizowanych prac budowlanych
w terenie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń, które opublikowane zostały na stronach internetowych: Katedry AiU www.aiu.uz.zgora.pl/warsztaty oraz Koła Naukowego studentów kierunku Architektura i Urbaistyka WBAiIŚ UZ „Architektura
w Przestrzeni zrównoważonej” www.apz.wbais.uz.zgora.pl

_____________________

*Góra S.,(2015) Pasterka,  WIK- Wróbel U., Pasterka 

 

autorzy tekstu:
prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK

autorka zdjęć:
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK