< wstecz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „HABITAT XXI w. - ZRÓWNOWAŻONA INTEGRACJA KULTUR I EKO-ROZWÓJ” NIEMCY, DANIA, NORWEGIA, SZWECJA, 3O MAJA-5 CZERWCA 2016
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES ‘21st CENTURY HABITAT – SUSTAINABLE INTEGRATION OF CULTURE AND ECO-DEVELOPMENT’/GERMANY,DENMARK,NORWAY, SWEDEN 30 MAY-5 JUNE 2016

Przemiany, jakie dokonują się w wielu krajach Europy sprawiają, że idee ekorozwoju oraz wielokulturowości nabierają szczególnego znaczenia. Przeobrażenia te dotyczą wielu dziedzin życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego i wywierają wpływ na architekturę
i środowisko zabudowane. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój”- Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, która odbyła się w dniach 3o maja - 5 czerwca 2016 r., podejmowała problematykę mieszkalnictwa wobec konieczności integracji kultur we współczesnej Europie. Konferencję pod auspicjami Komisji Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk zorganizowali: Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ wspólnie z Wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ogólnopolska konferencja naukowa adresowana była do pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych zrównoważoną integracją społeczną, odnalezieniem wspólnych i nowych wartości w granicach architektury oraz eko-rozwojem aglomeracji miejskich i pozamiejskich. Uczestnicy konferencji reprezentowali 5 krajowych ośrodków naukowych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Zielonogórski).


Do tematyki konferencji zaliczały się następujące zagadnienia:
‐ Rola architektury w integracji kultur w społeczeństwach o strukturach nie hierarchicznych
‐ Rozwój zrównoważony w architekturze i urbanistyce - ekonomia, ekologia społeczeństwo i kultura
‐ Kulturowe wykluczenie społeczne, kierunki polityki integracyjnej a koncepcja eko-rozwoju, eko-miasta i eko-korytarze
‐ Mieszkalnictwo wobec strategii adaptacyjno-integracyjnych
‐ Między konfliktem a asymilacją: architektoniczne i socjologiczne determinanty odmienności relacji międzykulturowych
‐ Architektura, Natura i Kultura - poszukiwania wspólnych kodów ponad kulturowych
‐ Habitat w odpowiedzi na integrację kultur w aspekcie różnorakich mitologii, religii i rytuałów
‐ Habitat jako antidotum na nacjonalistyczne ksenofobie i terroryzm
‐ Zamieszkiwanie, praca, edukacja i zdrowie wspólnot wielokulturowych wobec wyzwań i zagrożeń wynikający ze zmiany klimatu na Ziemi i wykorzystanie OZE


Pierwszy, stacjonarny dzień ogólnopolskiej konferencji naukowej miał miejsce na WBAiIŚ UZ w Zielonej Górze. Otwarcia konferencji dokonał Dziekan WBAiIŚ UZ,
dr hab. inż. J. Marcinowski, prof. UZ oraz w imieniu Dziekan WBiA ZUT w Szczecinie,
dr hab. inż. M. Kaszyńskiej, prof. ndzw. - dr hab. inż. arch. K. Januszkiewicz, prof. ZUT w Szczecinie oraz prof. dr inż. arch. Z. Bać- Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. Pierwsza stacjonarna sesja naukowa zakończyła się dyskusją, w której uczestniczyli m.in.: Dziekan WBAiIŚ UZ, dr hab. inż. J. Marcinowski, prof. dr inż. arch. Z. Bać, dr hab. inż. arch. K. Januszkiewicz, prof. ZUT, dr hab. inż. arch. B. Wojtyszyn, prof. UZ , dr inż. arch. J. Bondar – Architekt Miasta Szczecin, dr inż. arch. R. Pustelnik oraz mgr inż. arch. M. Strzelecki - prezes zielonogórskiego oddziału SARP. Pierwszy dzień ogólnopolskiej konferencji naukowej zakończył wernisaż wystawy fotograficznej pt.:„ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA” . Wystawa prezentowała obszerny materiał fotograficzny zebrany podczas dwóch wydarzeń: OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ I WYJAZDU NAUKOWO - STUDIALNEGO - NIEMCY, HOLANDIA "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA, ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA" 3-7 września 2015 oraz OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE” MEDIOLAN EXPO 2015 21-24 maja 2015.


Kolejne sesje naukowe konferencji „HABITAT XXI wieku - ZRÓWNOWAŻONA INTEGRACJA KULTUR I EKO-ROZWÓJ” odbywały się w różnych miejscach na trasie wyjazdu studialnego 

w Niemczech, Danii, Szwecji i Norwegii. Tematyka prezentowanych referatów obejmowała bardzo szeroki zakres zagadnień związanych m.in.: z jakością środowiska mieszkaniowego, najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii w architekturze, rozwojem zrównoważonym w architekturze i urbanistyce (ekonomia, ekologia społeczeństwo i kultura, budownictwo energooszczędne, pasywne, aktywność energetyczna, kogeneracja, OZE a środowisko zbudowane, strategie prosumenckie, inteligencja środowiska zbudowanego i zarządzanie) oraz projektowaniem na podstawie badań naukowych przedprojektowych, projektowaniem parametrycznym i generatywnym. Referaty w ramach sesji naukowych: stacjonarnej i wyjazdowych, wygłosili uczestnicy z pięciu polskich ośrodków akademickich (Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Zielonogórski -Katedra AiU WBAiIŚ: prof. dr inż. arch. Z. Bać, dr inż. arch. R. Pustelnik,
dr inż. arch. J. Kleszcz, dr inż. arch. A. Maciejko, mgr inż. arch. M. Golański, mgr inż. arch. J. Juchimiuk.

Głównym obszarem badawczym konferencji naukowej były współczesne koncepcje
w poszukiwaniu współczesnego środowiska mieszkaniowego, w których nadrzędnym elementem procesów stabilizujących strukturę mieszkaniową jest humanizacja – działania zwrócone na człowieka i wartości kulturowe w odróżnieniu od zabiegów takich, jak odbudowa czy renowacja, skierowanych na obiekty. Humanizacja struktur mieszkaniowych jest działaniem wywoławczym dla wszelkiej aktywności ludzkiej. Obok racjonalnych opracowań uwzględnione powinny zostać różnorodne elementy triady, jaką tworzą: czło¬wiek, przestrzeń, w której żyje i kultura, w której się realizuje. Wizytą studialną objęte zostały osiedla i zespoły mieszkaniowe: Egebjerg i Lundegarden (Ballerup, Kopenhaga), Tango, Bo01, Bo02 i Bo03 (Malmö), Äppelträdgården (Göteborg), Gregers Grams , Øvre Ullern Terrasse, Årvollskogen (Oslo), Lærkehaven I, II i III (Aarhus) oraz Osiedle Słoneczne (Kolding).


Ważny punktem konferencji naukowej było także porównanie rozwiązań zabudowy mieszkaniowej w obszarze rewitalizowanych postindustrialnych terenów portowych: HafenCity, Karavelle Quartier, Petriviertel (Rostock), Sluseholmen i Teglværkshavnen (Kopenhaga), Ø-Haven (Aarhus), Fjordbyen (Haderslev), Kanalfronten (Vejle), Västra hamnen (Malmö), Eriksberg (Göteborg) oraz Barcode, Tjuvholmen i Sørenga (Oslo). Wymienione osiedla i dzielnice są nie tylko przykładami asymilacji dużych, długo zaniedbanych obszarów miast z jego centrum, lecz również udaną próbą stworzenia nowego wizerunku miasta oraz przestrzeni, które cieszą mieszkańców i przyciągają turystów. Równie istotny jest fakt realizowania inwestycji zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, w trosce o ochronę środowiska oraz wydobycie wspaniałych walorów krajobrazowych linii brzegowej.
Kolejnym obszarem badawczym konferencji były nowe dzielnice skandynawskich miast: Ørestad w Kopenhadze i Hyllie w Malmö, które są przykładami przekształceń rozległych niezagospodarowanych lub peryferyjnych obszarów miast i realizacji nowatorskich pomysłów w zakresie tworzenia nowych projektów zespołów zabudowy mieszkaniowej.
Konferencja należy do cyklu konferencji o problematyce efektywności ekologicznej
w architekturze XXI wieku w ramach współpracy Katedry AIU WBAiIŚ UZ z Wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie .


Podczas konferencji przeprowadzone zostały także warsztaty, a materiał w ten sposób stworzony stanowić będzie element raportu i wydawnictwa pokonferencyjnego Katedry AIU. Efektem konferencji będą także publikacje - abstraktów wystąpień w księdze abstraktów wraz ze skrótem prezentacji konferencyjnych wszystkich uczestników oraz tekstów zwartych ujętych jako rozdziały w recenzowanej, wieloautorskiej monografii konferencyjnej w języku polskim i publikacji w języku angielskim w czasopiśmie "Architecure - Civil Engineering - Environment – ACEE”.
Organizacją konferencji z ramienia Katedry Architektury i Urbanistyki zajęli się
prof. dr inż. arch. Z Bać, mgr inż. arch J. Juchimiuk oraz mgr inż. arch. M Golański, którzy dokonali również wyboru obiektów do wizyty studialnej. Kryterium wyboru zrealizowanych pojedynczych obiektów lub zespołów zabudowy w miastach w Niemczech, Danii, Szwecji
i Norwegii były optymalne rozwiązania projektowe uwzględniające współczesne potrzeby: funkcjonalne, techniczne, materiałowe, ekologiczne oraz energetyczne przekładające się na wysoką jakość środowiska mieszkaniowego.


Na przełomie października/listopada br. zaplanowana została wystawa w Galerii Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ prezentująca zbiór wybranych fotografii oraz posterów pt.:„Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój”- Architektura współczesna Niemiec, Danii, Norwegii i Szwecji jako efektu prac studialno - warsztatowych wykonanych podczas wizyt studialnych, towarzyszących konferencji.

 

Prof. dr inż.arch. Zbigniew Bać
mgr inż.arch. Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch. Michał Golański

 

PATRONAT:

Komisja Architektury i Urbanistyki, Polskiej Akademii Nauk

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
prof. nzw dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ

KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN , KAiU WBAiIŚ UZ
Członkowie:
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - WBiA ZUT w Szczecinie
prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak - WA PK, PAN o/Wrocław
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki - WA PB Białystok
prof, nzw. dr hab. inż. arch. Marek Czyński - WBA ZUT w Szczecinie
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz - WBiA ZUT w Szczecinie
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn - WBiA ZUT w Szczecinie
dr hab. inż. arch. Beata Komar - WA PŚ, o/PAN Katowice
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz - WA PŚ, o/PAN Katowice
dr hab. sztuki Tomasz Matusewicz - WA PP o/PAN Poznań
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny –WB PC/Częstochowa
 

KOMITET PROGRAMOWY:
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN , KAiU WBAiIŚ UZ
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - WBiA ZUT w Szczecinie
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Czyński - WBA ZUT w Szczecinie
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz - WBiA ZUT w Szczecinie
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn - WBiA ZUT w Szczecinie
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk - KAiU WBAiIŚ UZ- Sekretarz Konferencji
mgr inż. arch. Michał Golański - KAiU WBAiIŚ UZ- Sekretarz Konferencji

KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz - WBiA ZUT w Szczecinie-
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ZUTw Szczecinie
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać-
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KAIU WBAiIŚ UZ/Zielona Góra
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk - KAiU WBAiIŚ Uniwersytet Zielonogórskiego-
Z-a Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego KAIU WBAiIŚ UZ/Zielona Góra
Sekreterz Naukowy Konferencji
mgr inż. arch. Michał Golański- WBAiIŚ Uniwersytet Zielonogórski
Koordyantor Wyjazdu Studialnego
mgr Franciszek Brodzki- Logistyka
mgr Marta Świrydziuk- WBAiIŚ Uniwersytet Zielonogórski
mgr Grażyna Marcinowska -WBAiIŚ Uniwersytet Zielonogórski
mgr Jolanta Mazgajczyk -WBAiIŚ Uniwersytet Zielonogórski


Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych najnowszą problematyką mieszkalnictwa wobec konieczności integracji kultur w Europie współczesnej. Chodzi o zrównoważoną integrację społeczną oraz odnalezienie wspólnych
i nowych wartości w granicach architektury oraz eko-rozwój aglomeracji miejskich
i pozamiejskich.


TEMATYKA KONFERENCJI
• Rola architektury w integracji kultur w społeczeństwach o strukturach nie hierarchicznych
• Rozwój zrównoważony w architekturze i urbanistyce - ekonomia, ekologia społeczeństwo i kultura
• Kulturowe wykluczenie społeczne, kierunki polityki integracyjnej a koncepcja eko-rozwoju, eko-miasta i eko-korytarze
• Mieszkalnictwo wobec strategii adaptacyjno-integracyjnych
• Między konfliktem a asymilacją: architektoniczne i socjologiczne determinanty odmienności relacji międzykulturowych
• Architektura, Natura i Kultura - poszukiwania wspólnych kodów ponad kulturowych
• Habitat w odpowiedzi na integrację kultur w aspekcie różnorakich mitologii, religii
i rytuałów
• Habitat jako antidotum na nacjonalistyczne ksenofobie i terroryzm
• Zamieszkiwanie, praca, edukacja i zdrowie wspólnot wielokulturowych wobec wyzwań i zagrożeń wynikający ze zmiany klimatu na Ziemi i wykorzystanie OZE
PUBLIKACJE
Zapraszamy zainteresowanych do przygotowania wystąpień i publikacji na konferencję.
Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego w auli, salach konferencyjnych i autokarze. Referaty należy przygotować w formacie Power Point, oraz formacie JPG - czyli każda strona z Power Point zamieniona na obraz JPG, albo też prezentacja w formacie PDF.
Teksty referatów o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego zostaną opublikowane, jako rozdziały
w wieloautorskiej, redagowanej monografii konferencyjnej w języku polskim (co daje 4 punkty
w rejestracji dorobku naukowego na uczelniach). Dodatkowo wersja elektroniczna monografii zostanie zamieszczona w Bibliotece Cyfrowej ZUT w Szczecinie.

Autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do przygotowania publikacji w języku angielskim
w czasopiśmie punktowanym (11 pkt) z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – “Architecture • Civil Engineering • Environment – ACEE” www.acee-journal.pl; czasopismo jest indeksowane w bazie Web of Science, a także w bazach BazTech oraz IndexCopernicus.