< wstecz

Stypendia motywujące i przedsiębiorcze czekają na lubuskich studentów.

Celem pomocy jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa. 23 kwietnia br. radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów. W budżecie województwa zabezpieczono 100 tys. zł na ten cel.

Celem pomocy materialnej jest:

· zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem;
· zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach;
· zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników;
· zachęcenie studentów do współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa;
· wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów;
· tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.

 
Pomoc materialna przyznana będzie w postaci stypendiów, studentom I roku studiów stacjonarnych I stopnia za podjęcie studiów w naszym województwie, zwanym dalej „stypendium motywującym”. W oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) wypracowano dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zwanym dalej „stypendium przedsiębiorczym”.


Wstępnie zakłada się, że stypendium motywujące będzie wynosiło niemniej niż 500 zł i nie więcej niż 1.000 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku. Natomiast stypendyści stypendium przedsiębiorczego otrzymają jednorazowo 5.000 zł, wypłacane nie później niż do 20 grudnia danego roku kalendarzowego. Przy założeniu, że stypendium motywujące będzie wynosiło 500 zł miesięcznie, a stypendium przedsiębiorcze – 5.000, koszt w roku budżetowym 2018 wyniesie 100.000zł, a w 2019 r. i kolejnych - 220.000 zł.


Skierowanie pomocy materialnej do studentów kierunków z obszarów: technicznych, ścisłych, ekonomicznych i przyrodniczych podyktowane jest zapotrzebowaniem rynku pracy w regionie. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, iż przedsiębiorcy potrzebują pracowników kształcących się na kierunkach technicznych, gotowych do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w szczególności związanych z inżynierią, budową maszyn, mechaniką, elektryką, informatyką, itd. Z tego względu należy położyć nacisk na rozwój nauk w tych obszarach.


Jak wynika z opracowania badawczego pt. „Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego”, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze istotnym zadaniem jest wzmacnianie potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnych. Jednym z podstawowych zadań władz województwa jest zapewnienie kadr pracowniczych niezbędnych do rozwoju obszarów specjalizacji regionalnych opartych na potencjałach regionu i co za tym idzie „Promowanie kierunków szkolnictwa wyższego na potrzeby obszarów stanowiących specjalizacje regionalne i wzmacniających potencjały regionu.”
Szczegółowa analiza powyższych kwestii nastąpiła również w wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami: lubuskich uczelni, organizacji pracodawców, Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego.


Celem uchwały w sprawie pomocy materialnej dla studentów jest przyjęcie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego”, który określa warunki i tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy materialnej.

 

Źródło: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego