< wstecz

Uniwersytet Zielonogórski na liście uczelni notyfikowanych Unii Europejskiej, kształcących architektów

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 reguluje precyzyjnie warunki dostępu do zawodu w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności warunki uznawalności dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Artykuły 46 do 49 tej dyrektywy określają wymagania dotyczące zawodu architekta.
W załączniku V tej dyrektywy  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113 w rozdziale V.7. ARCHITEKT, 5.7.1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architektów uznawany zgodnie z art. 46, wymienione są uczelnie europejskie, kształcące architektów zgodnie z zasadami gwarantującymi uznawalność kwalifikacji absolwentów. Na liście tych uczelni od 2017 r. figuruje Uniwersytet Zielonogórski, co oznacza, że absolwent architektury naszej uczelni ma gwarancję automatycznej uznawalności kwalifikacji zawodowych w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Dotyczy to absolwentów, którzy rozpoczęli studia
w roku akademickim 2008/2009, czyli wszystkich, którzy studiowali lub studiują na naszym Wydziale.