< wstecz


Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, uzyskał tytuł profesora!

W imieniu całego zespołu Katedry Architektury i Urbanistyki UZ
serdecznie gratulujemy  nominacji Profesorowi!  


Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, nadał dr hab. inż. Jakubowi Marcinowskiemu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r., a uroczyście wręczył akt nadania 18 października 2018 r. Procedura w postępowaniu o tytuł profesora została wszczęta przed Radą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w październiku 2017 roku i zakończyła się pomyślnie w kwietniu 2018 r.

 

Foto.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda wręcza nominację dr hab. inż. Jakubowi Marcinowskiemu  z tytułem profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
(mat. fotograficzny z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, kprp.pl)

Foto.Podczas ceremonii wręczenia aktu nominacji 18.10.2018 r.


Foto. Wspólne zdjęcie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzejem Dudą po wręczeniu nominacji dr hab. inż. Jakubowi Marcinowskiemu z tytułem profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół (mat. fotograficzny z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, kprp.pl)


Foto. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzeja Dudy podczas ceremonii wręczenia aktów nominacji, Pałac Namiestnikowski , Warszawa dn. 18.10.2018 r.
(mat. fotograficzny z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, kprp.pl)


Prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski urodził się w 1954 roku w Gorzowie Wlkp. W 1974 roku ukończył Technikum Melioracji Wodnych w Gorzowie i wytypowany przez swoją szkołę jako najlepszy uczeń, został przyjęty bez egzaminów wstępnych na studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W roku 1979 ukończył studia z wyróżnieniem. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął studia doktoranckie na wydziale, na którym studiował. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na podstawie rozprawy zatytułowanej Stateczność powłoki konoidalnej. Po rocznej pracy w biurze projektów, w 1983 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Pracował w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów prowadząc zajęcia z zakresu bloku przedmiotów związanych z mechaniką budowli. W latach 1988-1990 pracował na stanowiskach profesorskich w uczelniach Iraku (Mosul University w Mosulu i Saddam University for Engineering and Science w Bagdadzie). W roku 2000 uzyskuje stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej Nieliniowa stateczność powłok sprężystych.

W lutym 2002 roku zostaje mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. Od października 2002 jest pracownikiem Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Foto.Prof. Jakub Marcinowski w zaciszu swego gabinetu w 2003 r.

 

 

Foto.Konferencja w Walencji w 2009 r. W tle słynne dzieła Santiago Calatravy.

W latach 2002-2007 kieruje Zakładem Konstrukcji Budowlanych. W październiku 2007 zostaje wybrany Dyrektorem Instytutu Budownictwa, a w maju 2008 - Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Funkcję Dziekana sprawował przez dwie pełne kadencje doprowadzając w tym czasie do powstania kierunku kształcenia architektura i urbanistyka oraz uzyskania przez Wydział uprawnień habilitowania w dyscyplinie budownictwo. Od października 2018 roku sprawuje funkcję Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W trakcie swego 36 letniego zatrudnienia na uczelniach wyższych prowadził następujące wykłady i zajęcia dydaktyczne o innym charakterze (laboratoria, ćwiczenia, projekty): wytrzymałość materiałów, dźwigary powierzchniowe, teoria sprężystości, statyka budowli, dynamika budowli, teoria plastyczności i stany graniczne, metody komputerowe w teorii sprężystości i plastyczności, komputerowe wspomaganie projektowania, metoda elementów skończonych, badanie konstrukcji, konstrukcje metalowe, stateczność konstrukcji, zaawansowane systemy konstrukcyjne. Trudna do oszacowania jest liczba dyplomantów, wychowanków prof. Marcinowskiego obu poziomów kształcenia. Dyplomanci prof. Marcinowskiego byli trzykrotnie wyróżniani w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Budownictwa na najlepsze prace dyplomowe. Zdobywali też laury za najlepsze prace dyplomowe w dorocznych konkursach organizowanych przez Lubuską Izbę Budownictwa.
Prof. Jakub Marcinowski ma w swym dorobku ponad 240 prac naukowych i naukowo-technicznych w tym artykuły naukowe w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Główną specjalnością naukową prof. Marcinowskiego jest stateczność konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w zakresie geometrycznie nieliniowym. Ważnym osiągnięciem prof. Marcinowskiego była opublikowana w 2017 roku obszerna monografia p.t. Stateczność konstrukcji sprężystych. Struktury prętowe, łuki, powłoki, która była podstawą wszczęcia postępowania o tytuł profesora.
Uczestniczył w 15 konferencjach zagranicznych i 63 konferencjach organizowanych w kraju. Zasiadał w komitetach naukowych i organizacyjnych wielu konferencji. W 2016 roku stanął na czele komitetu organizacyjnego i był wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego XIII International Conference on Metal Structures, ICMS’2016, zorganizowanej w Zielonej Górze. W konferencji uczestniczyli naukowcy z wielu krajów całego świata.

 

 

Foto. Z prof. Michaelem Rotterem i dr. Pawłem Błażejewskim podczas konferencji ICMS’2016


Prof. Marcinowski jest autorem lub współautorem wielu ekspertyz technicznych tak znaczących obiektów budowlanych jak hiperboloidalne chłodnie kominowe, stalowe konstrukcje podwieszone czy stalowe silosy na zboże. Pomyślnie rozwiązał problem rezonansowych drgań stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Wykazał ponadto zagrożenie katastrofą budowlaną amfiteatru w Płocku. Ekspertyza ta skutkowała gruntowną przebudową całego zadaszenia obiektu, na którym zasiada około 3 tys. widzów. Jest współautorem projektu konstrukcyjnego figury Chrystusa Króla Wszechświata wzniesionej w 2010 roku w Świebodzinie. Wraz z doc. dr. inż. Mikołajem Kłapociem, głównym projektantem, sprawuje stały nadzór techniczny nad tą wyjątkową budowlą.
Prof. Marcinowski był promotorem trzech prac doktorskich, obronionych z wyróżnieniem. Obrona pracy doktorskiej czwartego doktoranta jest przewidziana na początku listopada 2018 r. Prof. Marcinowski był recenzentem w sześciu przewodach doktorskich i uczestniczył w ośmiu postępowaniach habilitacyjnych w roli recenzenta lub członka komisji.

 

 

Foto. Pamiątkowe zdjęcie z prof. Anatolijem Perelmuterem
i prof. Piotrem Alawdinem. Kijów 2017 r.


Foto.Wręczenia honorowej odznaki „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” przez Panią Marszałek Alicję Makarską


Prof. Marcinowski jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku kształcenia budownictwo. Wiosną 2008 został powołany w skład grupy roboczej TWG 8.4 ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) jako jedyny reprezentant Polski. Jest to grupa ekspertów z całej Europy opracowująca wytyczne projektowania powłokowych konstrukcji stalowych. Spotykają się oni na cyklicznych spotkaniach w różnych miastach całej Europy. Jedno z tych spotkań zorganizował prof. Marcinowski w Zielonej Górze w 2009 roku.

W roku 2012 prof. Marcinowski został powołany w skład Komitetu Technicznego KT 128 działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). KT 128 obejmuje swoim zakresem dziedzinę projektowania i wytwarzania konstrukcji metalowych: stalowych i aluminiowych, z wyłączeniem obiektów mostowych. KT 128 zajmuje się opiniowaniem i uzgadnianiem stanowiska krajowego do norm EN opracowywanych w Komitetach Technicznych CEN/TC 250, CEN/TC 135, CEN/TC/50 i CEN/TC/297 oraz opracowywaniem ich wersji polskich, a także opracowaniem Załączników Krajowych NA do norm EN - Eurokodów. Od 2012 roku jest członkiem trzech grup roboczych powołanych w CEN (European Committee for Standardization) w ramach komitetu technicznego TC 250 (Structural Eurocodes) i podkomitetu SC 3 (CEN/TC 250/SC 3 Subcommittee 3: Eurocode 3 - Design of steel structures):
1. CEN/TC 250/SC 3/WG 15 Evolution of EN 1993-4-1 - Silos, grupa robocza zajmująca się zmianami w Eurocodzie EN 1993-4-1 -Silosy,
2. CEN/TC 250/SC 3/WG 6 Evolution of EN 1993-1-6 - Shell structures, grupa robocza zajmująca się zmianami w Eurocodzie EN 1993-1-6-Konstrukcje powłokowe,
3. CEN/TC 250/SC 3/WG 16 Evolution of EN 1993-4-2 - Tanks, grupa robocza zajmująca się zmianami w Eurocodzie EN 1993-4-2-Zbiorniki.
Jest jedynym reprezentantem Polski w tych trzech grupach roboczych.
Prof. Marcinowski jest członkiem dwóch sekcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów oraz sekcji Konstrukcji Metalowych, w której jest członkiem poszerzonego prezydium. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej i od kilku kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Koła Zielonogórskiego tego towarzystwa naukowego.
Prof. Jakub Marcinowski był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia w pracach badawczych, za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia organizacyjne oraz za osiągnięcia naukowe. Za swoją działalność naukową, edukacyjną i inżynierską, został odznaczony: Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Honorową, srebrną odznaką PZITB, Honorową, srebrną odznaką: Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTiS), Honorową odznaką „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”. Został uhonorowany także Pierścieniem Tysiąclecia Diecezji Wrocławskiej przyznanym i wręczonym przez Jego Eminencję Kardynała Henryka Gulbinowicza w 2010 r. za zasługi w budowie figury Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. To wyróżnienie ceni sobie najbardziej.
Prof. Marcinowski jest żonaty, ma dwoje dzieci. Żona Grażyna jest informatykiem, pracuje na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Syn Mateusz mieszka i pracuje w San Francisco. Ukończył Akademię sztuk Pięknych w Poznaniu i wyspecjalizował się w multimediach i grafice komputerowej. Córka, Dorota, absolwentka kierunków malarstwa, architektury wnętrz oraz architektury i urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego pracuje w biurze projektów w Zielonej Górze.
Prof. Marcinowski z pasją rozwija swoje główne hobby, którym jest podglądanie awifauny w różnych środowiskach i w różnych miejscach na świecie. Jest współautorem kilku publikacji z tej dziedziny. W kilku książkach pisanych przez ornitologów figuruje w wykazie wolontariuszy zbierających dane obserwacyjne w terenie. Jest projektantem oryginalnej wieży z przeznaczeniem na skrzynki lęgowe dla jerzyków. Wieże takie zostały zrealizowane w Zielonej Górze, Warszawie i Pile.

 

 

 Podczas ekspertyzy, w stalowym silosie na zboże w 2018 r.

 W Świebodzinie, na koronie figury Chrystusa Króla Wszechświata


Z Żoną Grażyną i Córką Dorotą

 

Autor:
Marek Dankowski, 2018