< wstecz

10 LAT KIERUNKU ARCHITEKTURA UZ 2008-2018

(50 LAT WYDZIAŁ, 10 LAT KIERUNEK,5 LAT KATEDRA)

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof.UZ

 

 

Związki naszego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z architekturą
i architektami sięgają początków powstawania pierwszej w Zielonej Górze Uczelni.
Osobą organizującą pięćdziesiąt lat temu Wydział Budownictwa Lądowego był doc. dr inż. architekt Tadeusz Maszkiewicz, powołany w roku 1968 na pierwszego dziekana, którego funkcję na tym Wydziale pełnił do roku 1973.W minionym okresie ciągłego rozwoju, Wydział przechodził szereg zmian organizacyjnych, najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej utworzonej w 1965 r., następnie
na Politechnice Zielonogórskiej, której status ta Uczelnia uzyskała w 1996 r. i na Uniwersytecie Zielonogórskim od 2001 r. aż do obecnej chwili.
Od roku 1982 w strukturze Wydziału Zakładem Architektury, Budownictwa Ogólnego i Planowania Przestrzennego przy Instytucie Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej kierował prof. dr hab. inż. architekt Jan Konrad Stawiarski, zamysł którego już wtedy, o uruchomieniu architektury w Zielonej Górze i Jego nieustanne starania w znalezieniu sprzymierzeńców tej idei, zakończyły się pełnym sukcesem dopiero w następnym stuleciu. W Wyższej Szkole Inżynierskiej, w 1984 r. po wydzieleniu się wcześniej, jako odrębnej wydziałowej jednostki organizacyjnej, Instytutu Inżynierii Sanitarnej, została zmieniona nazwa wydziału na Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej (WBiIS).
W latach 1984-1987 doc. dr inż. arch. Tadeusz Maszkiewicz był prorektorem d/s nauczania
i wychowania Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J. Gagarina.
Od czerwca 1991 r. Wydział (WBiIS) zmienił strukturę organizacyjną na katedralno-zakładową.
W skład wydziału weszły: Katedra Konstrukcji Budowlanych, Zakład Mechaniki Budowli, Zakład Architektury: kierownik – doc. dr inż. arch. Tadeusz Maszkiewicz, Zakład Geodezji i Geotechniki, Zakład Budownictwa Ogólnego, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, Katedra Wody, Ścieków i Odpadów, Katedra Ochrony Środowiska oraz Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych.
Natomiast, w latach 1995 - 2001 ponownie kierownikiem Zakładu Architektury i  Budownictwa Ogólnego w strukturze Instytutu Budownictwa tego Wydziału, wtedy Politechniki Zielonogórskiej, był prof. dr hab. inż. arch. Jan Konrad Stawiarski.
Od września 2007 roku już jako Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), powołany na utworzo-nym w 2001 r. Uniwersytecie Zielonogórskim, zmienił kolejny raz swoją strukturę organizacyjną, wskutek odłączenia się od naszego Wydziału Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska, na którego bazie powstał Wydział Nauk Biologicznych.

W tym momencie na UZ-ecie przyszedł w końcu czas na architekturę. W przygotowywanym jubileuszowym wydawnictwie dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ tak pisze o tamtym pionierskim okresie, cyt.: … Mój pomysł skonsultowałem z kilkoma profesorami z Instytutu oraz z ówczesnym Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (taką nazwę nosił wtedy Wydział), profesorem Tadeuszem Kuczyńskim. Pan Dziekan upoważnił mnie do podjęcia działań zmierza-jących do uruchomienia kierunku. Potrzebna oczywi-ście była jeszcze zgoda Pana Rektora prof. Czesława Osękowskiego. Po jej uzyskaniu mogłem przystąpić do prac przygotowawczych. Zespół w składzie Prof. Jan Konrad Stawiarski, emerytowany pracownik Instytutu Budownictwa, Prof. Jan Gawron z Wydziału Artystycznego oraz dr inż. Wojciech Eckert (wtedy jeszcze nie posiadał stopnia dra habilitowanego) wraz ze mną, zajął się przygotowaniem programu studiów i szczegółowymi planami zajęć na poszczególne semestry pierw-szego stopnia kształcenia, oczywiście w zgodzie z obowiązującymi standardami. Skromne na początku zasoby kadrowe zostały uzupełnione kilkoma osobami z Wydziału Artystycznego i w ten sposób można było spełnić wymagania kadrowe sprecyzowane w odpowiednich rozporządzeniach ministerialnych.
Z chwilą uruchomienia w roku akademickim 2008/2009 studiów na kierunku architektura i urbani-styka, do Instytutu Budownictwa został włączony Zakład Architektury i Urbanistyki. Następnie w marcu 2013 roku zakład ten po wyłączeniu ze struktury organizacyjnej Instytutu Budownictwa, przekształcono w Katedrę Architektury i Urbanistyki, której pierw-szym kierownikiem był prof. dr inż. architekt Zbigniew Bać. W związku z funkcjonowaniem w strukturze Wydziału trzech samodzielnych jednostek organizacyj-nych, prowadzących trzy kierunki kształcenia: architektura, budownictwo
i inżynieria środowiska, w roku 2014 została zmieniona nazwa wydziału na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAIŚ), która obowiązuje do dzisiaj.
Wydziałem w tamtym czacie zarządzali w kadencji 2008-2012: dziekan – dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ oraz prodziekani – dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ, dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, a w kadencji 2012-2016: dziekan – dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ oraz prodziekani – dr hab. inż. Andrzej Greinert , prof. UZ i dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ. Wydziałem obecnie zarządzają w kadencji 2016-2020: dziekan – dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; prodziekani – dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ i dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ.

URUCHOMIENIE I ROZWÓJ KIERUNKU ARCHITEKTURA
Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2008/2009 osobiście prowadził wtedy nowo wybrany Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ. Podczas inauguracyjnej uroczystości prof. Jan Konrad Stawiarski w emocjonalnym wystąpieniu powitał studentów pierwszego roku architektury słynnym zdaniem premiera Winstona Churchilla: „obiecuję wam krew, pot i łzy”. W ten dynamiczny sposób chciał uprzedzić studentów o wyzwaniach, jakie czekały wszystkich w najbliższych latach na architekturze.
Od roku akademickiego 2012/2013 programy studiów inżynierskich I-ego stopnia i magisterskich
II-ego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka były dalej rozwijane w oparciu o nowe ministerialne rozporządzenia pod zmienioną nazwą kierunek architektura. Efektem nieustannych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, również w zakresie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE, było dokonanie w roku 2017 unijnej notyfikacji dyplomów kierunku architektura. Wszyscy nasi absolwenci kierunku architektura, którzy ukończyli notyfikowane kształcenie w naszym UZ-ecie oraz uzyskali pełne uprawnienia do wykonywania zawodu architekta w naszym kraju będą mieli możliwość uzyskania automatycznego uznania kwalifikacji na obszarze UE.
Są to fragmenty artykułu, którego pełna treść jest dostępna pod linkiem >>>

 

dr hab.inż.arch. Bogusław Wojtyszyn, prof.UZ
Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ
(aktualizacja - 07/12/2018 r.)