< wstecz

 

Dnia 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Galerii Architektury i Sztuki w foyer budynku A-8 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, przy ul. prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze odbył się wer­nisaż wystawy „Zjawy. Dwoistość natury / Spectres. Double exposures”. Na wystawie zaprezentowano 19 wybranych prac autorstwa Józefiny Litwin - absolwentki kierunku architektura WBAiIŚ UZ. Wystawa rozpoczęła cykl prezentacji absolwentów jako kontynuacji obchodów Jubileuszu 10-lat istnienia kierunku architektura na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Słowo wstępne o Artystce i wystawie przygotował kurator wystawy prof. Jan Gawron - Kierownik Zakładu Teorii i Historii Budowy Miast, Sztuk Plastycznych oraz Ochrony Zabytków KAIU WBAiIŚ UZ.
Prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski - Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ jako prowadzący oficjalną część wernisażu dokonał  uroczystego powitania zgromadzonych gości, przedstawicieli władz UZ,  pracowników Wydziału BAiIŚ UZ, studentów i absolwentów kierunku architektura.

Wystawę oficjalnie otworzyli prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - Prorektor ds. studenckich UZ oraz dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof.UZ - Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski - Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ oraz prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać - Kierownik Zakładu Teorii i Projektowania Architektonicznego KAIU WBAiIŚ UZ. Nie zabrakło także wypowiedzi autorki prac Józefiny Litwin, która serdecznie powitała licznie przybyłych gości i zaprosiła do obejrzenia wystawy. Fragmenty recenzji przygotowanej przez dr hab. Jerzego Ł. Kaczmarka - Kierownika Zakładu Socjologii Zróżnicowania Społecznego w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odczytała mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk - koordynatorka wystawy.

Fragment recenzji dr hab. Jerzego Ł. Kaczmarka- UAM/Poznań

Tytuł wystawy Józefiny Litwin „Zjawy. Dwoistość natury” bardzo dobrze oddaje to, co możemy na niej zobaczyć. A możemy zobaczyć kilkanaście płócien, na których zjawiają się ludzkie twarze pozostające w symbiozie z naturą. Owa tytułowa dwoistość natury jest swoistym połączeniem jej dwóch sfer – mikro- i makrokosmosu. Obie te sfery wzajemnie się przenikają
i uzupełniają. Słowo zjawa możemy oczywiście również rozumieć jako synonim ducha, a więc istoty niematerialnej, bytującej na pograniczu światów, ale tak naprawdę poza naszym światem, choć mającej w niego wgląd. I takie właśnie są prace Józefiny Litwin – nieoczywiste, oniryczne, zagadkowe. Chyba właśnie to określenie „zagadka” najlepiej oddaje ich istotę, gdyż obrazy te stanowią dla nas pewną zagadkę, do której rozwiązania jesteśmy przez artystkę zaproszeni. Gdzie zatem należy szukać odpowiedzi na pojawiające się w tych dziełach pytania? Myślę, że we wnętrzu każdego z nas, gdyż są one wyrazem emocjonalnych uczuć, są drogami do innej, duchowej rzeczywistości, są również propozycją do kontemplacji natury, krajobrazów, ale jednakowoż wychodzą poza naturę, rozumianą jako przyrodę. To wyjście poza i ponad, ta chęć uwolnienia się od trzymających nas tu i teraz więzów symbolizowana jest w omawianych pracach poprzez częstą obecność w nich ptaków – czy to pojedynczych, czy też ich stad. Ptaki zrywające się do lotu, szybujące nad wzburzonym morzem, pośród nawałnic i burz oddają los człowieka, jego tęsknot i dążeń.

Dzieła Józefiny Litwin są rozpoznawalne i można powiedzieć, że autorka wypracowała swój własny styl, który z pewnością posiada elementy personalizmu. Z drugiej strony widać, jak artystka swobodnie dialoguje z różnymi nurtami w sztuce i pojedynczymi artystami. W dziełach tych zawarty jest zarówno surrealistyczny niepokój, jak i tajemnicze krajobrazy malarstwa romantycznego. Z bliższych czasowo nam twórców na pewno możemy mieć skojarzenia
z rzeźbami Igora Mitoraja. U Józefiny Litwin widzimy podobne, popękane i niekompletne twarze. Jednakże u Mitoraja twarze te pozostawały w niepełności na zawsze, świadcząc o przemijalności cywilizacji, kultur i samego człowieka. U Litwin owa niepełność uzupełniana jest światem natury: wodą, chmurami, roślinnością, błyskawicami czy mgłą, jak gdyby artystka chciała nam powiedzieć, że jesteśmy przypisani do przyrody, współegzystujemy z nią, a jednocześnie poza nią wykraczamy, czego dowodem są chociażby omawiane tutaj dzieła, należące już do sfery kultury. I to kultury wysokiej, jak to tradycyjnie się zawsze mówiło. Bo twórczość malarska Józefiny Litwin jest twórczością dojrzałą i wysokiej próby. Warto zatem jej prace prezentować na wystawach, których artystka do tej pory, nie wiedzieć czemu, nie miała zbyt wiele. Dobrym więc pomysłem jest zorganizowanie takiej wystawy w Galerii Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, tym bardziej, że Józefina Litwin jest absolwentką Wydziału Architektury
i Urbanistyki tegoż Uniwersytetu.

Symbolicznego otwarcia wystawy prac Józefiny Litwin dokonał prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystawa ta jest  pierwszą z cykl prezentacji absolwentów kierunku Architektura  jako kontynuacji obchodów Jubileuszu 10-lat istnienia  tego kierunku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wśród przybyłych gości byli profesorowie WBAiIŚ:
prof. dr hab.inż.Beata Nowogońska, prof.dr hab.inż.Piotr Awliadyn, prof.dr hab.Adam Wysokowski,
dr hab.inż.Jacek Korentz,prof.UZ, dr hab.inż.arch.Bogusław Wojtyszyn, prof.UZ -Kierownik Zakładu Projektowania Urbanistycznego  Katedry AIU UZ  i mgr inż.arch.Paweł Kochański Prezes Lubuskiej Izby Architektów, o.Zielona Góra, a także Rodzina i Przyjaciele autorki prac- Józefiny Litwin.

Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności. W sztuce Józefiny Litwin odnajdujemy wpływy malarstwa portretowego oraz surrealizmu. Artystka kreuje wyimaginowane światy silnie oddziałując na wyobraźnię widza dzięki wizerunkom twarzy zestawionym z romantycznymi pejzażami oraz odwołaniami do uniwersalnych symboli.

Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 15 stycznia 2019 r. w godzinach pracy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Serdecznie zapraszamy!

 

Autorka wystawy:
Józefina Litwin - absolwentka kierunku architektura WBAiIŚ UZ.

Tytuł wystawy:
Zjawy . Dwoistość natury / Spectres. Double exposures.
Wystawa prezentuje 19 wybranych prac autorstwa Józefiny Litwin

Patronat:
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski - Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ

Kurator:
prof. Jan Gawron -Kierownik Zakładu Teorii i Historii Budowy Miast, Sztuk Plastycznych oraz Ochrony Zabytków, Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ
współpraca: mgr Małgorzata Czerniawska, mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk

Recenzent:
dr hab. Jerzy Ł. Kaczmarek /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Socjologii Zróżnicowania Społecznego

Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, foyer budynku A-8,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Ul. Prof.Z.Szafrana 1, Zielona Góra

Komitet Organizacyjny wystawy
mgr Małgorzata Czerniawska
mgr inż.arch.Michał Golański
mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk -Koordynator wystawy
współpraca
Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrónoważonej"

Dokumentacja fotograficzna:
mgr inż.arch.Michał Golański
mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk