< wstecz

 INFORMACJA OGÓLNA

Rodzaj studiów
1,5-roczne studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

Zasady rekrutacji

Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2019 roku.
Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2018/2019.
Uprawnione do podjęcia studiów są wyłącznie osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów, i mają tytuł zawodowy inżyniera architekta tego samego kierunku studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, a w szczególności posiadać wiedzę z zakresu:

posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
znać przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
posiadać umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.
Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.


Więcej informacji >>>