< wstecz

 Dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ jest dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.

Urodził się w Głogowie w 1960 roku. Tam uzyskał wykształcenie podstawowe i średnie. W 1981 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie w 1986 r. obronił pracę magisterską w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. W 1987 r. został zatrudniony w Instytucie Budownictwa WSI na stanowisku nauczyciela akademickiego. W 2000 r. obronił dysertację doktorską już po przemianowaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Zielonogórską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. W lipcu 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Podstawą procedury habilitacyjnej była monografia pt. Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem. Interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki, wydana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauki, Warszawa 2017. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechaniki ośrodków rozdrobnionych, problemów badania ośrodka gruntowego oraz modelowania numerycznego współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem.

Prof. W. Szajna, brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz w międzynarodowych programach współpracy i wymiany naukowej. Jest autorem kilku wykładów wygłoszonych na zaproszenia zagranicznych i polskich instytucji naukowych. Był współprzewodniczącym Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Challenges in Geotechnical Engineering, a wcześniej sekretarzem dwóch dużych międzynarodowych konferencji naukowych.


Prof. W. Szajna był także członkiem dwóch sekcji Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a także Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Geotechniki i Geodezji, a obecnie Zakładu Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji.


W sferze dydaktycznej prowadzi przedmioty związane z metodami komputerowymi w mechanice i geotechnice oraz związane z mechaniką gruntów i fundamentowaniem, a także posadawianiem mostów oraz wzmacnianiem podłoża gruntowego. Wielokrotnie prowadził zajęcia kursowe w języku angielskim dla studentów z zagranicy.


Jego hobby to jeździectwo oraz gra na gitarze.

 

http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?nowi-dziekani-na-uz