< wstecz

KOMUNIKAT ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
W SPRAWIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2:

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zdecydował, że:

 

1. Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Niemcy i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum). Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualne informacje znajdują się na stronie::

2. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.

4. Zobowiązuje się studentów, doktorantów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.


Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.


W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

 PDF z treścią komunikatu nr 1/2020 >>>

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 >>>

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem >>>

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze - AKTUALNOŚĆI>>>

 

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zalecają bieżący monitoring komunikatów:

Głównego Inspektora Sanitarnego: (https://gis.gov.pl/ ),
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezeni/ostrzezenia_dla_podrozujacych)
Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/).

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/ ) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Numer infolinii: 800-190-590


W godzinach urzędowania uczelni - telefon kontaktowy: 68 328 22 54.


Poza godzinami pracy tel.: 601 901 078

Zródło informacji: 
https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

04.03.2020