AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

 

Z głębokim żalem informujemy, że 21 czerwca br. zmarł prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin, wieloletni pracownik Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zmarłym tracimy aktywnego i twórczego współpracownika, szanowanego nauczyciela młodzieży i życzliwego Kolegę i Przyjaciela.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 24 czerwca br. o godz. 10.20, a pogrzeb odbędzie się o godz. 10.30 na Nowym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

 

Profesor dr hab. inż. Piotr Alawdin w 1960 roku ukończył na Białorusi ze złotym medalem średnią szkołę i wstąpił na Wydział Budownictwa Politechniki Białoruskiej. Politechnikę ukończył w 1966 roku z wyróżnieniem i został doktorantem w zakładzie mechaniki budowli. Prace doktorską obronił w 1969 roku i otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych.


Od 1974 roku pracował w Mińsku jako docent w Białoruskiej Politechnice, która w 1991 roku została przemianowana w Białoruską Państwową Akademię Techniczną (od 2001 roku - Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny). Od 1989 do 1991 roku prof. Alawdin zajmował się przygotowaniem pracy habilitacyjnej, którą obronił w Moskiewskim Inżyniersko-Budowlanym Instytucie (Rosja) w 1992 roku. W 1993 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 1993 do 2000 roku pracował jako profesor w Białoruskiej Państwowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora otrzymał w 1994 roku. Stopnie i tytuł naukowy prof. Alawdina, otrzymane na Białorusi i w Rosji, zostały w 2004 roku nostryfikowane w Polsce. Jednocześnie od 1997 do 2000 roku pracował jako główny naukowy współpracownik Instytutu Budownictwa BelNIIS w Mińsku (analogia Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie). Zajmował się wdrażaniem swoich projektów w zakresie mechaniki budowli, konstrukcji i fundamentów.

Od 2000 roku pracował w Polsce na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Politechnice Zielonogórskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, a od 2005 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Teorii Konstrukcji oraz kierownika Zespołu Mechaniki Budowli. Od 2009 roku podjął ponownie zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), pełniąc funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych.


Pan Profesor Piotr Alawdin jest autorem ponad 180 prac naukowych, w tym 3 monografii (1990, 1993 i 2005 r.), 68 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i w innych wydawnictwach ciągłych; 4 wynalazków, jednego patentu (Rosja, 1999 r.) oraz wzoru użytkowego (Polska, 2008). Pod jego kierunkiem przygotowano i obroniono siedem prac doktorskich, w tym pięć na Białorusi i dwie w Polsce. Kierował pracami naukowymi doktorantów w zakresie optymalnego projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych i inżynierskich współpracujących z gruntem, oraz dróg i mostów. W 2000 roku został wybrany rzeczywistym członkiem Białoruskiej Inżyniernej Akademii. Od 2000 roku prof. Piotr Alawdin jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), pełniąc przez wiele lat funkcję przewodniczącego Zielonogórskiego oddziału PTMTS.


Profesor Piotr Alawdin utrzymywał aktywne kontakty z uczonymi Niemiec, Włoch, Litwy, Ukrainy, Rosji i innych krajów. Był członkiem komitetów naukowych wielu konferencji międzynarodowych. W latach 2005-2009 koordynował współpracę Politechniki Szczecińskiej/ZUT z Instytutem Budownictwa BelNIIS w Mińsku, a od 2009 roku był koordynatorem współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Instytutem Budownictwa BelNIIS na Białorusi oraz od 2012 roku z Białoruskim Narodowym Uniwersytetom Technicznym. Profesor był też Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy międzynarodowej z krajami wschodnimi.


Pan Profesor Piotr Alawdin był aktywnym i twórczym pracownikiem naukowym cieszącym się dużym szacunkiem społeczności akademickiej, był lubianym i szanowanym nauczycielem młodzieży. Zapamiętamy Pana Profesora jako osobę o wysokiej kulturze osobistej, człowieka o otwartym sercu, życzliwego Kolegę i Przyjaciela.

 

Zródło:https://www.infoserwis.uz.zgora.pl