< wstecz

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
JAKO ELEMENT KSZTAŁTOWANIA LOKALNEGO ROZWOJU
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO

Wystawa prezentuje wybrane projekty semestralne studentów II stopnia  kierunku Architektura WBAiIŚ UZ,  gr.11ARCH-PAU-SD wykonane pod kierunkiem dr inż. architekt Hanny Borucińskiej-Bieńkowskiej
z Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ.

Prezentowane prace ilustrują wybrany zakres zagadnień, który jest tematem studiów w KAiU WBAiIŚ UZ. Obejmuje on między innymi analizy i studia funkcjonalno-przestrzenne, środowiska geograficzno-przyrodniczego i historycznego oraz powiązań komunikacyjnych i transportowych
w zakresie wymaganym do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zawiera także zagadnienia związane z praktyczną nauką projektowania architektonicznego, urbanistycznego oraz planowaniem przestrzennym w różnych skalach.

Tematyka prac zaprezentowanych na wystawie uwzględnia również problematykę zrównoważonego rozwoju funkcjonalno-przestrzennych zachodzącego w Polsce oraz Europie, a także wynikającą
z rozwoju samorządności lokalnej, globalizacji cywilizacyjnej oraz czynników ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Wystawione prace obrazują przyswojenie przez studentów wiedzy między innymi
z zakresu: urbanistyki, ruralistyki, kształtowania architektury krajobrazu i terenów zielonych, małych zespołów mieszkaniowych (rozbudowane zespoły mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, sportowo-rekreacyjne itp.), a także rewitalizacji historycznych fragmentów, zespołów obiektów oraz pojedynczych budynków. Obrazują także przygotowanie z zakresu analizy założeń projektowych zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp).

Takie kształcenie umożliwia nabycie wiedzy w szerokim kontekście urbanistycznym, zgodnie
z zasadami sztuki urbanistycznej oraz umiejętności podejmowania decyzji projektowych umocowanych na gruntownej wiedzy merytorycznej i znajomości obowiązujących w Polsce norm
i przepisów formalno-prawnych.

Współczesne uwarunkowania i aktualne trendy oraz technik projektowania architektonicznego i urbanistycznego uwzględniane zarówno w programach wykładów jak i ćwiczeń projektowych umożliwiły studentom wykonanie pod kierunkiem dr inż. architekt Hanny Borucińskiej-Bieńkowskiej wystawionych prac.

Dzisiejsze uwarunkowania zmuszają architektów do poszukiwania nowych instrumentów umożliwiających właściwe kształtowanie przestrzeni w kontekście ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Prezentowane prace studentów pokazują próby odpowiedzi na te wyzwania.

Link do opisu wystawy (PDF) >>>

dr inż. architekt Hanna Borucińska-Bieńkowska


 

 

Miejsce wystawy: Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego
przestrzeń wystawiennicza budynku WBAiIŚ UZ - A-8 (foyer)
ul.Prof.Z.Szafrana 1, Zielona Góra

Termin: 13.03-31.03.2019