Instytut AIU

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
(wcześniej Katedra AiU)
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Uniwersytetu Zielonogórskiego

od 10.2020 - obecnie
obowiązki Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ
pełni dr hab. inż. arch. Marta SKIBA, prof.UZ

od 10.2019 - 30.09.2020
obowiązki Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ
pełni prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI

od 30.09.2018 - 10.2019
obowiązki Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ -
pełnił prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI

od 1 marca 2018 do 30.09.2018
obowiązki kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ pełnił 
dr hab. inż.arch.Bogusław WOJTYSZYN,prof.UZ

od 19 pazdziernika 2016 do 22.02.2018
obowiązki kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ pełniła
ś.p. prof. hab.dr inż. arch. Wanda KONONOWICZ

od 27 marca 2013 do 19 pażdziernika 2018
obowiązki kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ pełnił
prof dr inż.arch.Zbigniew BAĆ

 
______________________________________________________________________________

RADA KATEDRY (do 2018):
prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, 
prof. Jan GAWRON
prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI
dr hab.inż.arch. Bogusław WOJTYSZYN
mgr inż.arch.Justyna JUCHIMIUK- Sekretarz Naukowy Rady Katedry AIU
 
_______________________________________________________________

KOMISJA ANTYPLAGIATOWA KAIU (do 2018):
dr hab.inż.arch. Bogusław WOJTYSZYN - Przewodniczący
dr inż.arch.Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃSKOWSKA - Z-a Przewodniczącego
mgr inż.arch.R.DUDZIK/mgr inż.arch.M.GOLAŃSKI- - Sekretarze Komisji
 
dr inż.arch.Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃSKOWSKA- Sekretarz Naukowy Katedry AIU
mgr inż.arch.R.DUDZIK-  Sekretarz Komisji Dyplomowej Katedry AIU
mgr inż.arch.M.GOLAŃSKI- Sekretarz Komisji Dyplomowej Katedry AIU
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


STRUKTURA KATEDRY ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (10.2016)

1/ZAKŁAD HISTORII I BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH
oraz OCHRONY ZABYTKÓW

Kierownik Zakładu:
prof. Jan GAWRON

2/ZAKŁAD TEORII i PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 
Kierownik Zakładu:
prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
 
3/ZAKŁAD URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zakładu:
prof. hab.inż.arch.Bogusław WOJTYSZYN

4/GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI  (24 lutego 2016 roku-obecnie)
mgr inż.arch.Justyna JUCHIMIUK

 

__________________________________________________________________________

SEKRETARZE NAUKOWI KATEDRY ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ
27.03.2013 – 01.03.2016 - mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
01.03.2016 – 19.10.2016 - dr inż. arch. Justyna Kleszcz
19.10.2016 – 01.10.2018 - dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
 

__________________________________________________________________________

HISTORIA INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ

Od roku akademickiego 2008/2009 w Instytucie Budownictwa UZ uruchomiony został kierunek studiów Architektura i Urbanistyka. Z dniem 27 marca 2013 roku, kiedy to decyzją JM Rektora powołana została Katedra Architektury i Urbanistyki, odpowiedzialność za kształcenie na kierunku architektura i urbanistyka przejęła całkowicie nowa jednostka. W 2019 Katedra AiU została przekształcona w Instytut AiU WBAiIŚ UZ (10/2019).


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

HUMANIZACJA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO/ZIELONA GÓRA Podstawowym celem studium będzie analiza i sformułowanie charakterystycznych cech zabudowy miejskiej oraz opracowanie i wskazanie ogólnych kierunków dla zmiany i poprawy istniejącej struktury na lepsze, bardziej przyjazne dla człowieka oraz społeczeństwa tam zamieszkującego. Tematyka badań ujęta w sposób interdyscyplinarny zwłaszcza podkreślenie istniejącej struktury zabudowy w aspekcie planistycznym, architektonicznym, plastycznym oraz niepowtarzalnych walorów krajobrazowych. Humanizacja pomyślana, jako działanie zintegrowane, nie tylko przestrzenne, ale także społeczne i kulturowe.


TEMATYKA DYDAKTYCZNA
Studia na kierunku Architektura i Urbanistyka są 2 stopniowe. Studia I stopnia dają tytuł inżyniera architekta, studia II stopnia tytuł magistra inżyniera architekta. Studia kształcą w zakresie projektowania architektury mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej. KANDYDACI NA STUDIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE POWINNI WYKAZAĆ SIĘ UMIEJETNOŚCIĄ RYSOWANIA ODRĘCZNEGO.
STRONA INTERNETOWA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY i INŻYNIERII LĄDOWEJ (WBAIŚ): www.wbais.uz.zgora.pl, 
 

05.2021