NOTYFIKACJA DYPLOMÓW

NOTYFIKACJA JEDNOSTKI W SPRAWIE UZNAWALNOŚCI KWALIFIKACJI DYPLOMÓW MAGISTERSKICH I INŻYNERSKICH  Z ZAKRESU ARCHITEKTURY od roku akademickiego 2008/2009


Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski został wpisany do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE tj. uzyskał możliwość notyfikacji dyplomów inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury od roku akademickiego 2008/2009.

Decyzja jest już opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113

W polskiej wersji językowej opublikowanego aktu w formacie pdf dyplomy architektów z polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdują się na stronie 65 dokumentu.

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski na liście uczelni notyfikowanych Unii Europejskiej, kształcących architektów

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
reguluje precyzyjnie warunki dostępu do zawodu w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności warunki uznawalności dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Artykuły 46 do 49 tej dyrektywy określają wymagania dotyczące zawodu architekta.
W załączniku V tej dyrektywy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113
w rozdziale V.7. ARCHITEKT, 5.7.1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architektów uznawany zgodnie z art. 46, wymienione są uczelnie europejskie, kształcące architektów zgodnie z zasadami gwarantującymi uznawalność kwalifikacji absolwentów. Na liście tych uczelni od 2017 r. figuruje Uniwersytet Zielonogórski, co oznacza, że absolwent architektury naszej uczelni ma gwarancję automatycznej uznawalności kwalifikacji zawodowych w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Dotyczy to absolwentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009, czyli wszystkich, którzy studiowali lub studiują na naszym Wydziale.