SKEP-System Komputerowej Ewidencji Publikacji

System Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP)


System Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) ma za zadanie gromadzić dane bibliograficzne o dorobku naukowym pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z zasadami przepisów bibliotecznych oraz wymogami władz uczelni.

System powstał na zlecenie Prorektora ds. Nauki i Wspołpracy z Zagranicą prof. Józefa Korbicza. Prace nad pierwszą wersją systemu trwały od czerwca 2000r. do października 2000r. Został on wówczas z powodzeniem wdrożony w byłej Politechnice Zielonogórskiej.

Link do ewidencji systemu SKEP>

Link do zarejestrowanych publikacji Pracowników KAiU WBAiIŚ UZ>

Obecnie system SKEP został dostosowywany do nowopowstałej struktury Uniwersytetu Zielonogóskiego (z dniem 28.09.2001, na mocy uchwały Sejmu RP, powstał Uniwersytet Zielonogórski z połączenia Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze). Swym zasięgiem obejmuje on wszystkich pracowników Uczelni.

Dane personalne poszczególnych pracowników (autorów publikacji) pobierane są bezpośrednio z systemu PERS. Oba systemy zostały w pełni zintegrowane i współpracują ze sobą w trybie on-line. Więcej informacji na temat działania systemu PERS można znaleźć w tekście "O systemie".
2. Architektura systemu

System składa się z trzech niezależnych (jednak w pełni ze sobą współpracujących) modułów:
Moduł zainstalowany w Bibliotece Uniwersyteckiej służący do wprowadzanie danych bibliograficznych (oraz ich edycji, kasowania, itp.). W module tym dokonywana jest ponadto klasyfikacja każdej pozycji zgodnie z kategoriami osiągnięć naukowych oraz listą dyscyplin naukowych.

Moduł zainstalowany w Bibliotece Uniwersyteckiej służący do generowania raportów na potrzeby pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z zasadami przepisów bibliotecznych oraz wymogami władz uczelni. Głównym celem tego modułu jest przygotowywanie raportów (wraz z wyceną punktową) o dorobku naukowym poszczególnych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, poszczególnych jednostek (instytuty, zakłady, katedry) oraz poszczególnych wydziałów. Wycena punktowa oparta jest o tabelę kategorii osiągnięć naukowych. przygotowanej na podstawie obowiązujących zasad punktacji publikacji naukowych obowiązujących w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Moduł internetowy (dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki) służący do generowania w trybie on-line zestawień o dorobku naukowym wybranego pracownika UZ, wybranej jednoski UZ (instytut, kategra, zakład) lub też wybranego wydziału UZ.
System został zrealizowany w oparciu o oprogramowanie i zasoby sprzętowe znajdujące się w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego
Serwis internetowy Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji najlepiej prezentuje się w rozdzielczości 1024 x 768 i 16. bitowej palecie kolorów. Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2.

Link>