EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA UZ

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla kierunków studiów I stopnia
prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Efekty kształcenia dla kierunków studiów II stopnia
prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

 

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia

Do kluczowych kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompeten¬cji społecznych powiązanych z koncepcją i ogólnoakademickim profilem kształcenia w obszarze kształcenia nauk technicznych i w naukowej dziedzinie inżynierskiej i technicznej związanej z dyscypliną architektura i urbanistyka, zaliczają się:
- na poziomie studiów I stopnia:

  • w odniesieniu do podstaw projektowania architektonicznego – rozumienie wzajemnych relacji obiektu i otoczenia; wykonywanie projektów architektonicznych o małym stopniu złożoności; stosowanie różnych środków technicznych i materiałowych do prezentacji pomysłu architektonicznego,
  • w odniesieniu do podstaw projektowania urbanistycznego – rozumienie wzajemnych re¬lacji obiektu i otoczenia; przygotowywanie inwentaryzacji urbanistycznej; projektowanie zespołów zabudowy wraz z zielenią i wybranymi urządzeniami miejskimi; przygotowy¬wanie planu zagospodarowania terenu o narastającym stopniu złożoności, z uwzględnie¬niem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych; ro¬zumienie uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych dokumentów planistycznych,
  • w odniesieniu do historii architektury i urbanistyki – rozumienie uwarunkowań kulturo¬wych budowy form i stylistyki obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych; rozumienie relacji między architekturą dawną a nowo projektowaną; poszanowanie ist¬niejącego środowiska kulturowego; ocena dzieła architektonicznego z punktu widzenia lokalizacji, uwarunkowań kulturowych, użyteczności, konstrukcji i estetyki; rozumienie przemian zachodzących w urbanistyce na tle zmieniających się uwarunkowań,

- na poziomie studiów II stopnia:

  • w odniesieniu do projektowania architektonicznego – rozumienie interdyscyplinarnych uwarunkowań; projektowanie architektoniczne budynków wraz z ich otoczeniem, zgod¬nie z wymaganiami technicznymi, użytkowymi, estetycznymi i kulturowymi,
  • w odniesieniu do projektowania urbanistycznego –rozumienie interdyscyplinarnych uwa¬runkowań planowania; opracowywanie planów miejscowych,
  • w odniesieniu do ochrony zabytków – prowadzenie badań historycznych; formułowanie wniosków konserwatorskich; opracowywanie projektowo-adaptacyjne obiektów zabyt¬ków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych,
  • w odniesieniu do planowania przestrzennego – rozumienie problemów planowania regio¬nalnego; sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego.