TEMATYKA DYDAKTYCZNA

TEMATYKA DYDAKTYCZNA

Studia na kierunku Architektura WBAiIŚ UZ są 2 stopniowe.

1) Kluczowe treści kształcenia
Do kluczowych treści kształcenia , w tym treści kształcenia związanych z badaniami naukowymi prowadzonymi przez katedrę  AIU WBAiIŚ UZ w obszarze kształcenia nauk technicznych i w naukowej dziedzinie inżynierskiej i technicznej związanej z dyscypliną architektura i urbanistyka, zaliczają się:
- na poziomie studiów I stopnia:
  • o w zakresie podstaw projektowania architektonicznego – zasady projektowania architektonicznego w aspekcie kompozycyjnym, użytkowym i technicznym,
  • o w zakresie podstaw projektowania urbanistycznego – zasady projektowania urbanistycznego w aspekcie kompozycyjnym, użytkowym i środowiskowym,
  • o w zakresie historii architektury i urbanistyki – zasady identyfikacji i oceny historycznych walorów kulturowych, użytkowych, budowlanych i estetycznych układów urbanistycznych i obiektów architektonicznych,
- na poziomie studiów II stopnia:
  • o w zakresie projektowania architektonicznego – zaawansowana teoria i zasady projektowania architektonicznego budynków i ich otoczenia,
  • o w zakresie projektowania urbanistycznego – zaawansowana teoria i zasady kształtowania przestrzennego miast,
  • o w zakresie ochrony zabytków – ochrona architektoniczna budowlanych zabytków, historycznych zespołów urbanistycznych i kulturowego krajobrazu,
  • o w zakresie planowania przestrzennego – kształtowanie polityki przestrzennej regionu i kraju.