WSPÓŁCZESNA URBANISTYKA ZINTEGROWANA


            P O D S T A W O W E    C E L E   WUZ


• Celem współczesnej urbanistyki zintegrowanej w planowaniu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta jest włą-czenie do planów urbanistycznych problemu jakości środo-wiska życia w mieście, obejmującego jakość poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz społecznego.

• Zintegrowane planowanie urbanistyczne to nie tylko rozwój miasta jako całości, ale także poszczególnych jego obszarów. Dotyczy on zarówno przekształcania przestrzeni miejskiej,
jak i rozwiązywaniu problemów społecznych i gospo¬darczych.

• W urbanistycznym planowaniu zintegrowanym ustala się potrzeby rozwojowe miasta
i jego obszarów problemowych w powiązaniu z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz sposoby ich realizowania w przestrzeni miejskiej zgodnie z interesami mieszkańców i użytkowników przestrzeni.

• Zintegrowane planowanie rozwoju przestrzeni miejskiej umożliwia prowadzenie działań kompleksowych i wielopoziomowych przez różne podmioty w formie partnerstwa i przy wysokim stopniu uspołecznienia, a więc wyprzedza procedury tworzenia prawa lokalnego (gminnego)
w formie szczegóło-wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

 

FESTIWAL NAUKI „Z UZ dookoła świata”
Zielona Góra, 4-5 czerwca 2017 r.
Katedra Architektury i Urbanistyki
Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Organizacja wystawy:
dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ
Współpraca przy organizacji i montażu:
dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk,
student kierunku Architektury Piotr Dąbruś
Miejsce wystawy:
Galeria Architektury i Sztuki, foyer(parter) w budynku A-8,
ul. Prof. Z. Szafrana 1, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Uniwersytet Zielonogórski

Opis wystawy (plik pdf) >
Część graficzna (plik pdf) >
 

 

Uczestniczący w wystawie WUZ
prac kursowych i dyplomowych
kierunku Architektura:

Magisterska praca dyplomowa nt.: „Projekt zagospodarowania Parku Kultury na wyspie Gubin”, rok akad, 2015/2016.
Autor: Ewelina Krawczun.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Magisterskie studia – praca kursowa nt.: „Ocena krajobrazu miejskiego – Zielona Góra 2014”, rok. akad. 2013/2014, przedmiot: Krajobraz miejski.
Autorzy: Aleksander Chmielewski, Joanna Haluszka, Angelika Kmiećkowiak, Agnieszka Olszewska, Karolina Palka, Agnieszka Stalec, Adriana Stankiewicz, Anna Sulikowska.
Prowadzący: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Magisterskie studia – praca kursowa nt.: „Krajobraz miejski – Zielona Góra 2014”, rok. akad. 2013/2014, przedmiot: Krajobraz miejski.
Autorzy: Agnieszka Barmuta, Kinga Gałek, Joanna Jusianiec, Natalia Karłowska, Natalia Bencar, Katarzyna Załucka, Julia Kozioł, Daniel Ksion.
Prowadzący: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Magisterska praca dyplomowa nt.: „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zespołu mieszkaniowego dla osób niepełnosprawnych w Świebodzinie”, rok akad, 2015/2016.
Autor: Maria Deplewska.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Magisterska praca dyplomowa nt.: „Rewitalizacja północnej części Ostrowa Tumskiego Poznania. Koncepcja zagospodarowania”, rok akad, 2015/2016.
Autor: Wiktor Bosowski.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Magisterska praca dyplomowa nt.: „Centrum Coworkingu w Zielonej Górze”, rok akad, 2015/2016.
Autor: Ewelina Kaczmerek.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Magisterska praca dyplomowa nt.: „Solarpark – Ośrodek obsługi ruchu tranzytowego na trasie S3 w Nowej Soli”, rok akad, 2015/2016.
Autor: Natalia Plonkowska.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Inżynierskie studia – praca kursowa nt.: „Aktywizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich na przykładzie Zielonej Góry”, rok. akad. 2015/2016, przedmiot: Projektowanie zespołów i stref usługowych.
Autorzy: : Maciej Witowski, Aleksandra Przybylska, Piotr Woszczalski, Aleksandra Erżant, Dorota Mućko, Aureliusz Szkop, Magdalena Kozik.
Prowadzący: Dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz

Inżynierskie studia – praca kursowa nt.: „Szczegółowe zagospodarowanie zespołu śródmiejskiego Łodzi”, rok. akad. 2012/2013, przedmiot: Projektowanie zespołów śródmiejskich.
Autor: Artur Matuszewski.
Prowadzący: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Inżynierskie studia – praca kursowa nt.: „Koncepcja szczegółowego zagospodarowania zespołu śródmiejskiego – Gorzów Wkl. w dzielnicy Zawarcie”, rok. akad. 2012/2013, przedmiot: Projektowanie zespołów śródmiejskich.
Autor: Katarzyna Rzepczyńska.
Prowadzący: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

Inżynierskie studia – praca kursowa nt.: „Koncepcja szczegółowego zagospodarowania zespołu mieszkaniowego osiedla Kolorowe w Zielonej Górze”, rok. akad. 2009/2010, przedmiot: Projektowanie zespołów mieszkaniowych.
Autor: Katarzyna Rzepczyńska.
Prowadzący: Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ

 

 

Autor:
Dr hab. inż. arch. Bogusław J. Wojtyszyn, prof. UZ
06/2017